Členovia

Členstvo v Asociácii slovenských inkasných spoločností môže byť:

 • riadne
 • pridružené

Vybrané zo stanov:

Členstvo

1)        Členstvo v Asociácii je riadne alebo pridružené. (ďalej len spolu „člen; členstvo“)

2)        Riadne  členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom členom môže byť inkasná spoločnosť registrovaná na území SR, resp. vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi. Každý riadny člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať vlastnú inkasnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

3)        Pridružené členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom pridruženým členom môže byť ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba registrovaná na území SR, vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi. Každý pridružený člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať seba alebo vlastnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

4)        Práva riadnych členov:

 1. zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach Asociácie ako člen valného zhromaždenia,
 2. rozhodovať spolu s ostatnými členmi o všetkých veciach, ktoré sa týkajú činnosti Asociácie,
 3. predkladať návrhy na zvolenie svojich zástupcov do orgánov Asociácie,
 4. mať neobmedzený prístup ku všetkým službám, informáciám a publikáciám, ktoré bude Asociácia sama poskytovať, sprostredkovať alebo inak zabezpečovať,
 5. podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie,
 6. podávať podnety k prejednaniu vecí na valnom zhromaždení Asociácie,
 7. vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým sú oprávnení podľa týchto stanov,
 8. využívať služby poskytované Asociáciou,
 9. podieľať sa na výsledkoch činnosti Asociácie,
 10. vystúpiť z Asociácie.

5)        Práva pridružených členov:

 1. zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach Asociácie ako pridružený člen valného zhromaždenia,
 2. rozhodovať spolu s ostatnými členmi o všetkých veciach, ktoré sa týkajú postavenia pridružených členov v Asociácii, najmä hlasovať o prijatí, alebo vylúčení pridruženého člena 
 3. mať neobmedzený prístup ku všetkým službám, informáciám a publikáciám, ktoré bude Asociácia sama poskytovať, sprostredkovať alebo inak zabezpečovať,
 4. podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie,
 5. podávať podnety k prejednaniu vecí na valnom zhromaždení Asociácie,
 6. vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým sú oprávnení podľa týchto stanov,
 7. využívať služby poskytované Asociáciou,
 8. podieľať sa na výsledkoch činnosti Asociácie,
 9. vystúpiť z Asociácie.

6)        Povinnosti členov: 

 1. dodržiavať stanovy, Etický kódex členov Asociácie, uznesenia orgánov Asociácie,
 2. konať v súlade so záujmami a v prospech Asociácie,
 3. uhradiť riadne a včas členské príspevky v zmysle týchto stanov,
 4. aktívne sa podieľať na plnení cieľov a úloh Asociácie,
 5. propagovať Asociáciu  v rámci možností internej a externej komunikácie.

7)        Vznik členstva

O prijatí nového člena združenia (riadneho alebo pridruženého) rozhoduje valné zhromaždenie Asociácie. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov Asociácie. Každý riadny člen Asociácie má jeden hlas, okrem prípadu podľa článku III bod 5) písm. b); v tomto prípade má 2 hlasy. Každý pridružený člen Asociácie má, vo veciach o ktorých môže rozhodovať podľa článku III bod 5) písm. b), jeden hlas.