trend.sk: Dočasné moratórium na konkurzy a exekúcie niekde pomôže, inde zmrazí biznis

Zuzana Kullová 12.5.2020. Dlhy na krku a obmedzené podnikanie limitujú mnohé firmy už vyše dvoch mesiacov. Dočasná ochrana pred veriteľmi nepomôže všetkým

Mnoho podnikateľov zažíva najhoršie časy od poslednej ekonomickej krízy v roku 2008, aj keď v štatistikách sa to prejaví až s istým časovým odstupom. Od 12. mája môžu podnikajúce právnické i fyzické osoby žiadať o dočasnú ochranu pred veriteľmi. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením pandémie. 

V marci a apríli mali počty začatých insolvenčných konaní a vyhlásených konkurzov klesajúcu tendenciu, patria k podpriemerným mesiacom. Vzhľadom na prepad zahraničného aj domáceho dopytu je podľa Pavla Suďu, hlavného analytika portálu FinStat logické predpokladať, že v nasledujúcich mesiacoch by mohli počty insolvencii rásť. 

„Predpokladáme však, že oveľa viac firiem využije nový inštitút dočasnej ochrany pred veriteľmi, ktorý má začať fungovať od polovice mája. Časť z týchto firiem zrejme aj tak zbankrotuje,“ dodáva analytik. Do insolvenčných štatistík sa však premietnu až neskôr, pravdepodobne v poslednom kvartáli tohto roka. 

Problémy v biznise kvôli pandémii 

Vláda, konkrétne rezort spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej, preto prišla s myšlienkou dočasnej ochrany pred veriteľmi, tzv. zavedením moratória, ktorá sa reálne spúšťa dnes. o túto ochranu môžu požiadať podniky pri zvýšení pohľadávok po lehote splatnosti, alebo pre značný pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka – avšak len v prípade, ak boli zasiahnuté následkami pandémie. 

Ako prezrádza advokát Peter Zilizi z advokátskej kancelárie Ružička and Partners, nebude to plošná pomoc. Prichádza do úvahy v prípadoch, ak podnikatelia takúto úpravu budú potrebovať najmä z dôvodu tlaku ich veriteľov. 

Ochrana pred konkurzom a exekúciami 

Moratórium spočíva najmä v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz, v prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa, prerušení niektorých exekúcií či pri ochrane pred vykonaním záložného práva. 

„Ochrana má trvať do konca septembra, ale vláda ju môže predĺžiť až do konca tohto roka. Administratívna náročnosť je znížená tým, že v prípade právnických osôb sa povinne podáva iba elektronicky. Okrem toho žiadosť nie je potrebné dokladať dôkazmi, je založená iba na vyhláseniach žiadateľa,“ konštatuje P. Zilizi. 

Podnikatelia ako fyzické osoby môžu o ochranu požiadať aj listinnou formou. Zapojené do tohto procesu sú štyri okresné súdy, konkrétne Okresný súd Trnava, Banská Bystrica, Žilina a Prešov. 

Súd pomoc poskytne, ak žiadosť bude spĺňať predpísané náležitosti, pričom predpísaný formulár je zverejnený priamo na webe rezortu spravodlivosti. „Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise, takže odpadá aj časová náročnosť spojená s doručovaním „rozhodnutia“. Údaje o tom budú bezodkladne zverejnené v Obchodnom vestníku, spravidla do piatich dní,“ dodáva P. Zilizi. 

Veritelia môžu podať podnet 

Ľahká zneužiteľnosť dočasného moratória na konkurzy a exekúcie tkvie v tom, že súd nijako nepreveruje opodstatnenosť žiadosti. Každý však môže podľa slov advokáta podať súdu podnet na zrušenie dočasnej ochrany, ak na to existujú dôvody. 

„Takýto podnet musí obsahovať opis skutočností, ktoré to potvrdzujú. Súd vyzve podnikateľa, aby mu do 5 pracovných dní doručil písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania, predložil zoznam svojho majetku, záväzkov a spriaznených osôb k 12. marcu 2020,“ približuje P. Zilizi. 

Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne bez nariadenia pojednávania a bezodkladne na základe predložených listín. 

Naštrbená dôvera kazí biznis 

V podnikateľskom sektore môže štátom povolená ochrana pred veriteľmi reálne spôsobiť viacero problémov. Čoraz viac sa začínajú medzi podnikateľmi objavovať predfaktúry ako istý spôsob ochrany, prípadne pociťujú návrat hotovostných platieb. 

Podľa slov Martina Musila, prezidenta Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) je nepochybné, že súčasná situácia zmení správanie podnikateľov na dlhšie obdobie. 

„Značná časť z nich bude čeliť problémom s likviditou, a teda pravdepodobnosť neskorej či žiadnej úhrady pohľadávok bude narastať. Na druhej strane, vláda prijíma aj také opatrenia na ochranu podnikateľov v problémoch, ktoré umožňujú ich ľahké zneužitie a môžu výrazne spomaliť reštart celej ekonomiky,“ uzatvára prezident ASINS. 

ZDROJ: https://www.trend.sk/biznis/docasne-moratorium-konkurzy-exekucie-niekde-pomoze-inde-zmrazi-biznis