TREND: Odklad exekúcií pomôže len hŕstke. Skôr podporí neplatičov

Zuzana Kullová 15.5.2020. Možnosť odloženia nových exekúcií, ktoré sa začali pred dvomi mesiacmi, využije minimum dlžníkov. Podľa odborníkov uškodí trhu a zvýši právnu neistotu

Má to byť jedna zo zmien, ktorá zachráni ľudí pred krachom počas pandémie. Štát prišiel s nápadom odložiť nové exekúcie voči fyzickým osobám do decembra. Umožní im odklad splácania pohľadávok. Vyplýva to z novely lex korona, čiže zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19. Nedotkne sa však tisícov, ale len stoviek dlžníkov. 


Skutočná pomoc? 
Štát na návrh ministerstva spravodlivosti dočasne zjemnil nové exekúcie, ktoré sa začali po 12. marci. Dlžníci – fyzické osoby – môžu exekútora požiadať o polročný odklad pre pandémiu, a to bez súhlasu veriteľa. „Odklad trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia, najdlhšie však do 1. decembra. Exekútor počas tohto obdobia môže vykonávať úkony, aby zabezpečil majetok podliehajúci tomuto konaniu,“ vysvetľuje Zuzana Drobová, hovorkyňa rezortu spravodlivosti. 
Nesmie ísť však napríklad o vymáhanie výživného. Vláda chce docieliť, aby dlžník preklenul problematické obdobie, ale záväzky musí dodatočne uhradiť. Otázka je, do akej miery sa tento zámer reálne naplní. Pokiaľ ide o staršie exekúcie, začaté ešte pred pandémiou, pri nich sa v zásade nič nemenilo, až na plynutie niektorých lehôt. 
U odborníkov sa odklad nových exekúcií nestretol s pochopením, podľa mnohých môže mať opačný efekt. Hrozí, že podporí neplatičov a niektorí špekulanti si budú plniť len najnutnejšie záväzky. „Vláda spôsobuje opatreniami pri exekúciách a konkurzoch podstatne väčšie škody na podnikateľskom prostredí a dôvere v spoločnosti ako vírus,“ myslí si Peter Serina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). „Som veľmi kriticky nastavený k týmto opatreniam. Považujem ich za veľmi škodlivé pre podnikateľov a právnu istotu na Slovensku,“ dodáva. 
Na odklad nebudú mať nárok všetci. „Dlžník ako fyzická osoba môže požiadať o odklad exekúcie, ak mu pre mimoriadnu situáciu prechodne klesli príjmy či tržby a jej vykonanie by malo na neho zvlášť nepriaznivé následky,“ objasňuje Stanislava Kolesárová, súdna exekútorka a hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov (SKE). Komora v posledných týždňoch nezaznamenala radikálny nárast žiadostí o odklad. Súdy i veritelia pravdepodobne pracovali v obmedzenom režime. 


Veritelia v nevýhode Nasvedčuje tomu aj príklad z praxe. Exekútorský úrad S. Kolesárovej v Banskej Bystrici prijal do 12. marca 186 návrhov na exekúciu. Od toho termínu až do 7. mája pribudlo ďalších 65, teda približne jedna tretina, ktoré by teoreticky spadali pod nové podmienky. Pred pandémiou riešili v úrade denne päť až sedem návrhov, teraz priemerne dva. 


Veritelia, aj z radov malých či stredných podnikateľov, sa dostanú voči dlžníkom do značnej nevýhody. Budú dlhšie čakať na svoje peniaze a tŕpnuť, či o ne neprídu. Mnohí z nich si však uvedomujú, že nemôžu slepo uplatňovať postupy spred koronakrízy, tvrdí Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS). „Odklad splátok či exekúcií je v súčasnosti jedným z riešení, ako znížiť dôsledky koronakrízy na ľudí či podnikateľov. Nástroj štátu je dobrý, je však dôležité, aby sa využíval s rozumom a naozaj len v situáciách, keď je to nevyhnutné,“ dodáva. 


Pripúšťa, že sa môže zmeniť správanie podnikateľov. „Značná časť z nich bude čeliť problémom s likviditou, na druhej strane vláda prijíma aj také opatrenia na ochranu firiem v problémoch, ktoré umožňujú ich ľahké zneužitie,“ varuje M. Musil. To môže značne podkopávať dôveru a firmy budú výrazne menej ochotné „úverovať“ svojich odberateľov. Časť z nich pristúpi k zvýšeným zálohovým platbám či platbám vopred. 
Neistota v biznisových vzťahoch S domnienkou, že nové exekúcie sú nastavené benevolentne a budú lákať najmä špekulantov, súhlasí aj P. Serina. „Zahltí to súdy a vnesie neistotu do obchodných vzťahov. Klientom odporúčam pýtať peniaze vopred a brať vyššie zálohy,“ spresňuje. 
Nemôžu totiž vedieť, ktorý z ich obchodných partnerov túto možnosť využije a oni sa nedostanú reálne k svojim peniazom. Má to podľa neho potenciál zničiť platobný styk medzi podnikateľmi. Mnohí veritelia radšej zvolili od polovice marca vyčkávaciu taktiku a obmedzili počty podaných návrhov. Podobne boli na tom súdy. „Keď sa uvoľnia mimoriadne opatrenia, či sa rozbehne ekonomika, je veľký predpoklad, že sa opäť začnú dožadovať riadneho splácania pohľadávok, na ktoré majú nárok,“ upozorňuje S. Kolesárová. 


Podnikatelia zasiahnutí pandémiou, či už právnické, alebo fyzické osoby, môžu tiež požiadať o dočasnú ochranu. Netýka sa to tých, ktorí začali podnikať po 12. marci 2020, boli k tomuto termínu v úpadku alebo platobne neschopní, prípadne čelili konkurzu, exekúcii či inému výkonu záložného práva. „Ak súd firme poskytne takúto ochranu, exekučné konanie začaté po 12. marci sa preruší predbežne do 1. októbra 2020, ak vláda toto obdobie nepredĺži, najdlhšie však do 31. decembra,“ spresňuje súdna exekútorka. 
Tí, ktorí podmienky spĺňajú, môžu podať žiadosť a doručiť ju jednému zo štyroch okresných súdov, a to v Trnave, Banskej Bystrici, Žiline a v Prešove. „Povinnosť podávať žiadosti elektronicky majú právnické osoby. Radi by sme riešili všetky subjekty elektronicky, ale živnostníkom to umožníme aj listinne,“ informuje Alexandra Szakálová z tlačového odboru rezortu spravodlivosti.


Dočasná ochrana pred konkurzmi Ako má teda postupovať dlžník ako fyzická osoba, ak chce požiadať o odklad exekúcie? Upovedomenie o odklade vydáva exekútor ihneď po doručení žiadosti. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie dlžníka, že pre mimoriadnu situáciu mu prechodne poklesli príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho zvlášť nepriaznivé následky. Musí pripojiť tiež vyhlásenie o majetku. Takáto ochrana je možná od 25. apríla tohto roku. Skúsenosti exekútorov ukazujú, že sa masívne nevyužíva. 
Okrem ochrany pred exekúciami štát zavádza aj dočasnú ochranu podnikateľov pred konkurzmi. O ochranu pred veriteľmi možno požiadať od 12. mája, podľa advokáta Petra Ziliziho z advokátskej kancelárie Ružička and Partners je ťažké odhadnúť, koľko podnikateľov ju využije. „Dá sa predpokladať, že pôjde napríklad o podnikateľov z oblastí, kde bolo štátom nariadené uzatvorenie ich prevádzok. Mohli by to využiť tiež firmy, ktorých sa výrazne dotklo uzatvorenie hraníc, respektíve obmedzenie hraničného tranzitu.“ 
Prípadne sa to dotkne podnikov, ktoré sú úzko naviazané na riadne fungovanie dodávateľsko-odberateľského reťazca. „Dočasná ochrana podnikateľov pred konkurzmi sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po zverejnení rozhodnutia súdu v Obchodnom vestníku. Oficiálna lehota je päť dní,“ dodáva advokát P. Zilizi. 
Výhodou je, že súd ochranu poskytne bez toho, aby preveroval ekonomickú situáciu žiadateľa. Stačí, aby vyhlásil, že je v ťažkostiach. „Na druhej strane, nepodmienená a chabo kontrolovaná ochrana dlžníkov môže spôsobiť, že dodávatelia prestanú veriť odberateľom a začnú žiadať platbu vopred,“ upozorňuje P. Zilizi. 


Stopka pre dražby U fyzických i právnických osôb nemožno ani vykonávať dražby, kde sa predĺžil termín z 30. apríla až do 31. mája 2020. „Nevnímam to ako pomoc pre ľudí postihnutých koronakrízou,“ hovorí Michal Sedlačko, konateľ spoločnosti Dražobník, ktorá aktuálne funguje v útlmovom režime. Dôvod je podľa neho zrejmý. Ak niekto prestal splácať svoje zväzky až v tomto roku pod vplyvom pandémie, určite sa ešte neobjavil v dražobnom procese. Rezort spravodlivosti na to vôbec neprihliadal. 
„Takíto dlžníci sa v,systéme‘ ocitnú s časovým oneskorením minimálne tri mesiace. Vzhľadom na možnosť odkladu splátok je to až na úrovni jedného roka,“ dodáva M. Sedlačko. Osobne nevidí dôvod na zákaz vykonávať dražby, práve naopak, veriteľom sťažil možnosť dostať sa k svojim pohľadávkam z minulosti. „Považujem tento zákon za neadresný. Nepomáha aktuálne nikomu, pretože nechráni ľudí, ktorí prišli o príjmy pre koronakrízu. Nemôže sa ich dotýkať ani z časového hľadiska. Skôr poškodzuje minulých dlžníkov a určite veriteľov,“ uzatvára konateľ firmy Dražobník. 

*** 

Novinky v legislatíve 

Podmienky žiadosti o odklad novej exekúcie 

 • o odklad môžu požiadať fyzické osoby, voči ktorým sa začala exekúcia po 12. marci 2020 
 • pri podaní žiadosti musia preukázať, že im pre pandémiu prechodne poklesli príjmy alebo tržby 
 • musia tiež preukázať, že neodloženie exekúcie by mohlo mať pre ne nepriaznivé následky 

Na žiadosť o odklad sa neprihliadne, ak 

 • nie je úplná 
 • exekúcia voči dlžníkovi už bola v minulosti odložená alebo zastavená 
 • už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach 
 • ide o vymoženie pohľadávky na výživnom 
 • sa týka uspokojenia práva na nepeňažné plnenie 

Podmienky pre firmy žiadajúce o dočasnú ochranu pred veriteľmi 

 • k 12. marcu 2020 nesmeli byť v úpadku ani neprebiehala voči nim exekúcia, prípadne výkon záložného práva 
 • ku dňu podania žiadosti im nehrozí zrušenie, konkurz či reštrukturalizácia 
 • v roku 2020 si nerozdelili zisk alebo iné vlastné zdroje, nerobili opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu 
 • vedú riadne účtovníctvo a ukladajú účtovnú (mimoriadnu) závierku do zbierky listín 
 • musia uviesť dôvod (zvýšenie počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značný pokles tržieb) 

PRAMEŇ: Slovenská komora exekútorov 

Pri nových exekúciách budú veritelia v značnej nevýhode oproti dlžníkom 

6 mesiacov môže trvať odklad exekúcie, ak sa exekučné konanie začalo po 12. marci tohto roka „Vláda spôsobuje svojimi opatreniami podstatne väčšie škody v biznisovom prostredí ako vírus.“ 
Peter Serina, výkonný riaditeľ PAS

ZDROJ: https://www.trend.sk/trend-archiv/odklad-exekucii-pomoze-len-hrstke-skor-podpori-neplaticov