Stanovy asins

Aktualizované: 10.8.2015

STANOVY

záujmového združenia právnických osôb s názvom

Asociácia slovenských inkasných spoločností

v zmysle ust. § 20h Občianskeho zákonníka

Článok 1

Názov, sídlo a právna forma Asociácie

 1. Združenie má názov „Asociácia slovenských inkasných spoločností“; skrátený názov: asins (predtým a ďalej len „Asociácia“).
 2. Sídlom Asociácie je: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava.
 3. Asociácia je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb vykonávajúcich inkaso pohľadávok, založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka.

Článok 2

Cieľ Asociácie

 1. Cieľom Asociácie je najmä:

a) zastupovať a chrániť záujmy svojich členov,

b) vystupovať ako navrhovateľ zmien legislatívy na základe praktických skúseností získaných pri správe pohľadávok,

c) podporovať a zvyšovať odbornú a etickú úroveň členov Asociácie

d) prehĺbiť vplyv svojich členov na ekonomiku Slovenskej republiky

e) podporovať rozvoj vedeckej činnosti v oblasti inkasného trhu na Slovensku

f) propagovať Asociáciu a jej ciele

g) dbať na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa inkasa pohľadávok

h) reprezentovať Slovenský inkasný trh na medzinárodnej úrovni

Článok 3

Doba trvania Asociácie

 1. Asociácia sa zakladá na dobu neurčitú.
 2. Asociácia bola založená zakladateľskou zmluvou uzavretou zakladateľmi dňa 2.2.2010.

Článok 4

Členstvo

 1. Členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné.
 1. Členom môže byť inkasná spoločnosť registrovaná na území SR, resp. vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi.
 1. O prijatí nového člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie Asociácie. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov Asociácie. Každý člen Asociácie má jeden hlas.
 1. Členstvo v Asociácii zaniká:

a) zánikom člena bez právneho nástupcu,

b) vystúpením člena na základe výpovede,

c) vylúčením člena,

d) zánikom Asociácie.

 1. Členstvo v Asociácii možno kedykoľvek vypovedať, platnosť členstva končí šesť mesiacov po doručení písomnej výpovede člena Asociácii.
 1. Dôvody pre vylúčenie člena z Asociácie sú:

a) zneužitie členstva takým správaním, ktoré je v rozpore so záujmami a cieľmi združenia,

b) porušovanie povinností člena stanovených v článku 5 bod 2,

c) omeškanie so zaplatením členského príspevku po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov od dátumu splatnosti.

 1. 7. Pre platnosť rozhodnutia o vylúčení je potrebná trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých členov Asociácie.
 1. Vylúčený člen má právo opätovného vstupu do Asociácie najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roku s tým, že o jeho členstve bude rozhodnuté v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 2) a 3) týchto stanov.
 1. 9. Aj po ukončení členstva v Asociácii je bývalý člen povinný splniť všetky svoje záväzky voči Asociácii, ktoré prevzal. Ak dôjde k ukončeniu členstva počas hospodárskeho roka, je taký člen povinný uhradiť v plnej výške členské príspevky na celý príslušný kalendárny rok.

10. Člen, ktorého členstvo bolo platne ukončené, nemá nárok na vyrovnací podiel na majetku Asociácie a nemá právo žiadať akékoľvek majetkové vysporiadanie.

Článok 5

Členské práva a povinnosti

 1. 1. Každý člen Asociácie má právo:

a) zúčastniť sa valnom zhromaždení,

b) rozhodovať spolu s ostatnými členmi o všetkých veciach, ktoré sa týkajú činnosti Asociácie,

c) mať neobmedzený prístup ku všetkým službám, informáciám a publikáciám, ktoré bude Asociácia sama poskytovať, sprostredkovať alebo inak zabezpečovať,

d) podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie,

e) podávať podnety k prejednaniu vecí na valnom zhromaždení Asociácie,

f) vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým je oprávnený podľa týchto stanov,

g) využívať služby poskytované Asociáciou,

h) podieľať sa na výsledkoch činnosti Asociácie,

i) vystúpiť z Asociácie.

2. Člen Asociácie je povinný:

a) dodržiavať stanovy, Etický kódex členov Asociácie, uznesenia orgánov Asociácie,

b) konať v súlade so záujmami a v prospech Asociácie,

c) uhradiť riadne a včas členské príspevky v zmysle týchto stanov,

d) aktívne sa podieľať na plnení cieľov a úloh Asociácie,

e) propagovať Asociáciu v rámci možností v každom rozhovore pre média.

3. Každý člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať vlastnú inkasnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

Článok 6

Členské príspevky

1. Výšku členských príspevkov (okrem prvého členského príspevku podľa čl. 6 ods. 3 stanov) stanovuje valné zhromaždenie Asociácie vždy pre nasledovný hospodársky rok.

2. Ich splatnosť, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch stanovené inak, je 30 dní od

prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Asociácie, a to vopred pre budúci hospodársky rok.

3. Výška prvého členského príspevku na aktuálny hospodársky rok je 1000 €. Prvý členský príspevok je splatný do dvoch mesiacov od vzniku združenia.

Článok 7

Orgány Asociácie

1. Orgánmi Asociácie sú:

– valné zhromaždenie,

– prezídium Asociácie, prezident a viceprezident.

2. Funkčné obdobie orgánov Asociácie je dva roky.

Článok 8

Valné zhromaždenie

 1. 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie. Členovia sa na zasadnutí valného zhromaždenia zúčastňujú buď osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Plnomocenstvo na zastupovanie na valnom zhromaždení musí byť písomné.
 1. 2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

a) rozhodovanie o prijatí a vylúčení členov Asociácie na návrh prezídia Asociácie,

b) rozhodovanie o zmene stanov Asociácie,

c) rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení Asociácie,

d) voľba a odvolávanie členov prezídia Asociácie,

e) schvaľovanie bilancie, rozpočtu Asociácie, pravidiel hospodárenia a výročnej správy na návrh prezídia Asociácie,

f) stanovovanie výšky členských príspevkov v zmysle čl. 6 stanov.

 1. 3. Valné zhromaždenie na návrh prezídia Asociácie:

a) schvaľuje koncepciu práce a plán činnosti Asociácie,

b) schvaľuje interné smernice, ich zmeny a doplnenia,

c) rozhoduje o mimoriadnom členskom príspevku.

 1. 4. Valné zhromaždenie zvoláva prezídium Asociácie podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka. Pozvánka musí byť zaslaná najmenej 14 kalendárnych dní pred stanoveným termínom zasadnutia valného zhromaždenia a musí obsahovať miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia, označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne zhromaždenie, program rokovania valného zhromaždenia a podklady k rokovaniu.
 1. 5. Prezídium Asociácie je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie na návrh najmenej jednej tretiny členov Asociácie, a to najneskôr do 30 dní od predloženia tohto návrhu prezídiu Asociácie.
 1. 6. Každý člen Asociácie je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
 1. 7. Valnému zhromaždeniu predsedá zvolený predsedajúci. Predsedajúci zabezpečí spísanie prezenčnej listiny, v ktorej musí byť uvedené obchodné meno a IČO prítomných členov a osoba, ktorá v mene člena koná na valnom zhromaždení. K prezenčnej listine sa pripoja plnomocenstvá zástupcov. Správnosť prezenčnej listiny potvrdzuje svojim podpisom predsedajúci a zvolený zapisovateľ.
 1. 8. O zasadnutí valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať:

– názov a sídlo Asociácie

– miesto a čas konania Valného zhromaždenia

– označenie predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

– pripojenú podpísanú prezenčnú listinu

– program zasadnutia valného zhromaždenia Asociácie

– opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia

– závery a rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom, s uvedením presného počtu hlasujúcich za / proti / nehlasujúcich

– návrhy a stanoviská členov

 1. Zápisnicu vyhotovuje zapisovateľ, podpisuje ju predsedajúci a zapisovateľ, jej správnosť potvrdí overovateľ zápisu. Valné zhromaždenie zvolí zapisovateľa a overovateľa zápisu na každom zhromaždení. Výkonná asistentka zabezpečí, aby kópia zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia bola do 14 dní od zasadnutia valného zhromaždenia zaslaná všetkým členom Asociácie.
 1. Pri zostavovaní programu rokovania je prezídium Asociácie povinné rešpektovať písomné návrhy členov Asociácie.
 1. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý člen jeden hlas.
 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica členov Asociácie s hlasovacím právom. Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, zvolá prezídium Asociácie náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom rokovania. Náhradné valné zhromaždenie sa začne hodinu po termíne začiatku pôvodne zvolaného Valného zhromaždenia. Náhradné Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň traja zakladajúci členovia Asociácie s hlasovacím právom.
 1. Uznesenie Valného zhromaždenia Asociácie alebo náhradného Valného zhromaždenia je platné, ak bolo schválené jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ v stanovách nie je určené inak. V prípadoch uvedených v ust. článku 8, bod 2 týchto stanov sa k prijatiu uznesenia vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov Asociácie.

Článok 9

Prezídium Asociácie

 1. Prezídium Asociácie je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Asociácie a koná v jej mene. Prezídium Asociácie je päťčlenné. Prvých piatich členov prezídia Asociácie ustanovia zakladajúci členovia v zakladateľskej zmluve na funkčné obdobie dvoch rokov.
 1. Členom prezídia Asociácie môže byť len fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu člena Asociácie. Prezídium Asociácie zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.
 1. Prezídium Asociácie je štatutárnym orgánom Asociácie, ktorý riadi činnosť Asociácie a koná v jej mene. Prezídium rozhoduje o všetkých záležitostiach Asociácie, pokiaľ nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo iných orgánov Asociácie. najmä však:

a) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Asociácie

b) zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie

c) prerokúva žiadosti nových členov, posudzuje návrhy na vylúčenie členov a predkladá ich so stanoviskom valnému zhromaždeniu

d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia

e) zabezpečuje a kontroluje riadny chod a činnosť Asociácie

f) stanovuje program Asociácie na príslušný kalendárny rok

g) prerokúva a posudzuje pripomienky a námety k činnosti Asociácie, návrhy členov k riešeniu otázok

h) volí a odvoláva prezidenta a viceprezidenta Asociácie

i) vypúšťa sa

j) podľa potreby vytvára odborné komisie

 1. Funkčné obdobie členov prezídia Asociácie je dvojročné a nekončí skôr, kým nie je za skoršieho člena menovaný člen nový. Ak sa osoba, ktorá je členom prezídia Asociácie, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán Asociácie do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena prezídia Asociácie.
 1. Ak členovi prezídia Asociácie zanikne funkcia štatutárneho orgánu člena Asociácie alebo funkcia člena štatutárneho orgánu člena Asociácie, v takom prípade mu zaniká funkcia člena prezídia Asociácie ku dňu zániku funkcie štatutárneho orgánu člena Asociácie alebo funkcie člena štatutárneho orgánu člena Asociácie.
 1. V prípade zániku funkcie člena prezídia Asociácie podľa čl. 9 bod 4 a 5 stanov okrem zániku funkcie člena prezídia Asociácie jeho odvolaním má člen Asociácie, ktorého štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu bol člen prezídia Asociácie, ktorého funkcia zanikla, právo do 2 mesiacov odo dňa zániku funkcie člena prezídia Asociácie navrhnúť príslušnému orgánu Asociácie na schválenie nového člena prezídia Asociácie, ktorého je príslušný orgán Asociácie povinný ustanoviť do funkcie v lehote podľa čl. 9 bod 4 stanov. Týmto ustanovením nie je dotknutý čl. 9 bod 2 stanov.
 1. Prezídium Asociácie môže niektoré svoje oprávnenia preniesť na iný orgán Asociácie alebo splnomocniť niektorého z členov Asociácie k zastupovaniu Asociácie vo vyhradených veciach.
 1. Prezídium Asociácie zasadá podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Zasadnutia prezídia Asociácie zvoláva, riadi a rozpúšťa prezident Asociácie alebo viceprezident Asociácie. Zasadnutie prezídia Asociácie zvoláva prezident Asociácie pozvánkou zaslanou najmenej 10 kalendárnych dní pred stanoveným termínom zasadnutia spolu s programom a podkladmi k rokovaniu. Pozvánka vrátane programu a podkladov môže byť doručená písomne alebo elektronicky. V naliehavých prípadoch môže prezident Asociácie zvolať mimoriadne zasadnutie prezídia okamžite.
 1. Prezídium Asociácie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica členov Prezídia Asociácie.
 1. Rozhodnutie prezídia Asociácie je platné, ak bolo schválené jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov Prezídia Asociácie. Každý člen má jeden hlas, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, v jeho neprítomnosti viceprezidenta.
 1. Prezident určí pred začatím zasadnutia prezídia Asociácie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. O priebehu zasadnutia a prijatých rozhodnutiach sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude obsahuje:

– názov a sídlo Asociácie

– miesto a čas konania zasadnutia prezídia Asociácie

– označenie prezidenta alebo viceprezidenta, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

– údaj o počte prítomných členov prezídia Asociácie

– pripojenú podpísanú prezenčnú listinu

– program zasadnutia prezídia Asociácie

– opis prerokovania jednotlivých bodov programu prezídia Asociácie

– závery a rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom, s uvedením presného počtu hlasujúcich za / proti / nehlasujúcich

– návrhy a stanoviská členov

 1. Zápisnicu vyhotovuje zapisovateľ, podpisuje ju prezident, viceprezident a zapisovateľ, jej správnosť potvrdí overovateľ zápisnice. Výkonná asistentka zabezpečí, aby kópia zápisnice zo zasadnutia prezídia Asociácie bola do 14 dní od zasadnutia prezídia Asociácie zaslaná všetkým členom prezídia Asociácie.

Článok 10

Prezident a viceprezident Asociácie

 1. Prezident a viceprezident Asociácie sú volení z radov členov prezídia Asociácie na dvojročné funkčné obdobie.
 1. Prezident ako predstaviteľ Asociácie riadi zasadnutia prezídia Asociácie. Prezident a viceprezident zastupujú a reprezentujú Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám, riadia chod Asociácie a rozhodujú o záležitostiach týkajúcich sa Asociácie, rokujú spolu s členmi prezídia Asociácie o otázkach týkajúcich sa Asociácie, podpisujú dokumenty v mene Asociácie spoločne.
 1. Prezident a viceprezident Asociácie zodpovedajú za svoju činnosť prezídiu Asociácie a valnému zhromaždeniu Asociácie.

Článok 11

Vypúšťa sa

Článok 12

Majetok a hospodárenie Asociácie

 1. Asociácia je samostatnou právnickou osobou, ktorá hospodári podľa schváleného rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. K dosiahnutiu a naplneniu stanovených cieľov disponuje Asociácia materiálnymi a finančnými prostriedkami, ktoré predstavujú majetok Asociácie.
 1. Majetok Asociácie tvoria najmä:

– základné členské vklady,

– ročné členské príspevky,

– mimoriadne členské príspevky,

– jednorázové vklady, dobrovoľné príspevky, dotácie, dary, pokuty,

– príjmy z hospodárskej činnosti Asociácie schválené prezídiom Asociácie.

 1. Asociácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.
 1. Výdavky Asociácie sú určené na krytie nákladov spojených s činnosťou Asociácie, hlavne na:

– prenájom priestorov,

– vzdelávacie, propagačné a ďalšie akcie,

– distribúciu informačných materiálov,

– financovanie ďalších činností súvisiacich s poslaním Asociácie.

 1. Členovia Asociácie sú povinní prispievať na činnosť Asociácie a podieľať sa na úhrade nákladov prostredníctvom:

a) základného členského vkladu,

b) ročných členských príspevkov,

c) mimoriadnych členských príspevkov.

 1. Základný členský vklad vo výške 1000 € je každý člen povinný zaplatiť v peniazoch, najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí za člena. Dôsledkom nezaplatenia základného členského vkladu v stanovenom termíne je zánik členstva.
 1. Výška ročného členského príspevku sa riadi schváleným ročným rozpočtom Asociácie. Ročný členský príspevok je splatný do 30 dní od jeho schválenia Valným zhromaždením, najneskôr však do 31.03. každého kalendárneho roku. Nezaplatenie ročného členského príspevku v stanovenom termíne sa považuje za porušenie povinnosti člena s následkom v zmysle ust. článku 15 týchto stanov.
 1. Mimoriadny členský príspevok slúži na finančné krytie mimoriadnych aktivít Asociácie, ktoré neboli schválené v rozpočte na príslušný rok, ale boli schválené dodatočne valným zhromaždením na návrh prezídia Asociácie.

Článok 13

Konanie a podpisovanie

 1. V mene Asociácie konajú a podpisujú prezident a viceprezident spoločne.

Článok 14

Riešenie sporov

 1. Akékoľvek spory medzi členmi Asociácie alebo členmi a orgánmi Asociácie počas existencie Asociácie, sa dotknuté strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou.
 1. V prípade ak sa spor medzi členmi Asociácie alebo členmi a orgánmi Asociácie nevyrieši dohodou, je na riešenie týchto sporov oprávnené prezídium Asociácie. V prípade, ak je stranou sporu prezídium Asociácie alebo člen prezídia Asociácie, je k riešeniu sporu príslušná valným zhromaždením ustanovená špeciálna trojčlenná komisia. Za každého člena môže byť v tejto komisii iba jeden zástupca.
 1. Prezídium Asociácie alebo špeciálna trojčlenná komisia je povinná zvolať pojednávanie za účasti tých strán, ktorých sa týka spor, najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej žiadosti niektorej z dotknutých strán. Prezídium Asociácie alebo špeciálna trojčlenná komisia je povinná na základe dôkazov predložených spornými stranami spor objektívne rozhodnúť, najneskôr do dvoch mesiacov od zahájenia pojednávania. Hlasovanie je tajné a rozhoduje sa jednoduchou väčšinou hlasov.
 1. Rozhodnutie prezídia Asociácie alebo špeciálnej trojčlennej komisie je pre dotknuté strany záväzné.

Článok 15

Sankcie

 1. V prípade, ak si niektorý z členov Asociácie neplní svoje povinnosti, porušuje stanovy alebo iné vnútorné predpisy Asociácie, porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo koná v rozpore s dobrými mravmi, môže mu byť uložená sankcia vo forme:

a) napomenutia,

b) pokuty,

c) vylúčenia.

 1. Prezídium Asociácie je oprávnené udeliť napomenutie a pokutu až do výšky 1.000 €. Potrestaný člen má právo odvolať sa voči rozhodnutiu prezídia Asociácie o uložení sankcie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení sankcie. O odvolaní rozhoduje valné zhromaždenie. V prípade, ak napomenutie alebo pokuta potrestanému členovi neboli účinné a potrestaný člen naďalej pokračuje v konaní podľa bodu 1 tohto článku, je možné pristúpiť k vylúčeniu tohto člena. K vylúčeniu člena možno pristúpiť aj v prípade, ak je viac ako šesť mesiacov v omeškaní so splatením ročného členského príspevku a k jeho zaplateniu bol dodatočne vyzvaný aspoň 15 dní pred uplynutím šesťmesačnej lehoty. K zániku členstva vylúčením dochádza dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení.

Článok 16

Zánik Asociácie

 1. Asociácia zaniká dobrovoľným zrušením a následným výmazom z registra záujmových združení právnických osôb alebo zlúčením s iným združením, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie
 1. Pri zrušení Asociácie sa následne vykoná likvidácia.
 1. K likvidácii Asociácie sa pristúpi na základe všeobecne platných právnych predpisov. O spôsobe likvidácie, ako i o osobe likvidátora, vysporiadania majetku a ďalších dôležitých skutočnostiach rozhoduje valné zhromaždenie.
 1. Majetok, ktorý na základe vysporiadania má pripadnúť súčasným členom, bude rozdelený v pomere vložených členských vkladov do Asociácie, a to z celkového vloženého základného, riadneho a mimoriadneho členského príspevku upraveného podľa doby trvania členstva príslušného člena.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy sú neoddeliteľnou súčasťou zakladateľskej zmluvy. Každý člen Asociácie obdrží jedno vyhotovenie týchto stanov.
 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom podpisu zakladajúcimi členmi Asociácie a účinnosť dňom registrácie Asociácie.
 1. Práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v Asociácii nadobúdajú zakladajúci členovia dňom registrácie Asociácie

V Bratislave, dňa 29.2.2012