Stanovy asins

STANOVY

záujmového združenie právnických osôb s názvom

Asociácia slovenských inkasných spoločností

v zmysle ust. § 20h Občianskeho zákonníka

 

I.

Názov, sídlo a právna forma asociácie

Združenie má názov „Asociácia slovenských inkasných spoločností“; skrátený názov: ASINS (predtým a ďalej len „Asociácia“) so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava.

Asociácia je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb vykonávajúcich inkaso pohľadávok, založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Asociácia bola založená zakladateľskou zmluvou uzavretou zakladateľmi dňa 02.02.2010 na dobu neurčitú.

II.

Cieľ Asociácie

1)         Cieľom Asociácie je najmä:

 1. zastupovať a chrániť záujmy svojich členov,
 2. vystupovať ako navrhovateľ zmien legislatívy na základe praktických skúseností získaných pri správe pohľadávok,
 3. podporovať a zvyšovať odbornú a etickú úroveň členov Asociácie,
 4. prehĺbiť vplyv svojich členov na ekonomiku Slovenskej republiky,
 5. podporovať rozvoj vedeckej činnosti v oblasti inkasného trhu na Slovensku,
 6. propagovať Asociáciu a jej ciele,
 7. dbať na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa inkasa pohľadávok,
 8. reprezentovať Slovenský inkasný trh na medzinárodnej úrovni.

III.

Členstvo

1)        Členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom členom môže byť inkasná spoločnosť registrovaná na území SR, resp. vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi. Každý člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať vlastnú inkasnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

2)         Práva členov:

 1. zúčastniť sa na valnom zhromaždení ako člen valného zhromaždenia,
 2. rozhodovať spolu s ostatnými členmi o všetkých veciach, ktoré sa týkajú činnosti Asociácie,
 3. predkladať návrhy na zvolenie svojich zástupcov do orgánov asociácie,
 4. mať neobmedzený prístup ku všetkým službám, informáciám a publikáciám, ktoré bude Asociácia sama poskytovať, sprostredkovať alebo inak zabezpečovať,
 5. podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie,
 6. podávať podnety k prejednaniu vecí na valnom zhromaždení Asociácie,
 7. vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým je oprávnený podľa týchto stanov,
 8. využívať služby poskytované Asociáciou,
 9. podieľať sa na výsledkoch činnosti Asociácie,
 10. vystúpiť z Asociácie.

3)         Povinnosti členov:

 1. dodržiavať stanovy, Etický kódex členov Asociácie, uznesenia orgánov Asociácie,
 2. konať v súlade so záujmami a v prospech Asociácie,
 3. uhradiť riadne a včas členské príspevky v zmysle týchto stanov,
 4. aktívne sa podieľať na plnení cieľov a úloh Asociácie,
 5. propagovať Asociáciu v rámci možností v komunikácii s médiami.

4)         Vznik členstva

O prijatí nového člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie Asociácie. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov Asociácie. Každý člen Asociácie má jeden hlas.

5)         Členské príspevky

Výšku členských príspevkov (okrem prvého členského príspevku) stanovuje valné zhromaždenie Asociácie vždy pre nasledovný hospodársky rok. Ich splatnosť, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch stanovené inak, je 30 dní od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Asociácie, a to vopred pre budúci hospodársky rok. Výška prvého členského príspevku na aktuálny hospodársky rok je 83,33 € za každý mesiac členstva v aktuálnom roku. Prvý členský príspevok je splatný do 30 dní od vzniku členstva. Členské príspevky hradí člen vždy na jeden celý kalendárny rok. V prípade existencie členstva k 1.1. daného roku, je člen povinný uhradiť členský príspevok za celý rok.

6)         Zánik členstva

Členstvo v Asociácií zaniká:

 1. zánikom člena bez právneho nástupcu,
 2. vystúpením člena na základe výpovede,
 3. vylúčením člena,
 4. zánikom asociácie.

Členstvo v Asociácii možno kedykoľvek vypovedať. Platnosť členstva končí šesť mesiacov po doručení písomnej výpovede člena Asociácii. Výpoveď je platná vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca.

7)         Vylúčenie člena z asociácie

Dôvody pre vylúčenie člena z Asociácie sú:

 1. zneužitie členstva takým správaním, ktoré je v rozpore so záujmami a cieľmi združenia,
 2. porušovanie povinností člena,
 3. omeškanie so zaplatením členského príspevku po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov od dátumu splatnosti.

Pre platnosť rozhodnutia o vylúčení je potrebná ⅔ väčšiny hlasov všetkých členov Asociácie. Vylúčený člen má právo opätovného vstupu do Asociácie najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roku s tým, že o jeho členstve rozhodne valné zhromaždenie a taktiež je potrebná ⅔ prítomných hlasov.

Aj po ukončení členstva v Asociácii je bývalý člen povinný splniť všetky svoje záväzky voči Asociácii, ktoré prevzal. Ak dôjde k ukončeniu členstva počas hospodárskeho roka, je taký člen povinný uhradiť v plnej výške členské príspevky na celý príslušný kalendárny rok

Člen, ktorého členstvo bolo platne ukončené, nemá nárok na vyrovnávací podiel na majetku Asociácie a nemá právo žiadať akékoľvek majetkové vysporiadanie.

.IV.

Orgány, spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

1)         Orgánmi Asociácie sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Prezídium ktoré tvoria Prezident a Viceprezident asociácie

V.

Valné zhromaždenie

1)        Najvyšším orgánom asociácie je valné zhromaždenie. Každý člen asociácie je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia.

2)        Člena na valnom zhromaždení zastupuje člen štatutárneho orgánu, alebo osoba poverená štatutárnym orgánom písomným plnomocenstvom. Každý člen sa môže dať zastupovať iným členom Asociácie s rovnakým členským štatútom, a to zásadne na základe písomného plnomocenstva.

3)         Výlučne valné zhromaždenie:

 1. volí a odvoláva Prezidenta a Viceprezidenta Asociácie
 2. menuje tajomníka Asociácie, ktorý má na starosti PR agendu a zastupovanie asociácie,
 3. rozhoduje o prijatí a vylúčení členov Asociácie na návrh prezídia Asociácie,
 4. rozhoduje o zmene stanov Asociácie,
 5. rozhoduje o dobrovoľnom zrušení Asociácie,
 6. schvaľuje bilancie, rozpočet Asociácie, pravidlá hospodárenia a výročnú správu na návrh prezídia Asociácie,
 7. stanovuje výšky členských príspevkov v zmysle čl. III. stanov,
 8. na návrh prezídia Asociácie schvaľuje koncepciu práce a plán činnosti Asociácie,
 9. na návrh prezídia Asociácie schvaľuje interné smernice, ich zmeny a doplnenia
 10. na návrh prezídia Asociácie rozhoduje o mimoriadnom členskom príspevku.

4)        Valnému zhromaždeniu predsedá Prezident asociácie v prípade jeho neprítomnosti Viceprezident asociácie a v prípade jeho neprítomnosti člen asociácie zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov valného zhromaždenia.

5)         Predsedajúci valnému zhromaždeniu zabezpečí:

 1. spísanie prezenčnej listiny
 2. vyhotovenie zápisnice o priebehu rokovania valného zhromaždenia
 3. distribúciu zápisnice všetkým členom asociácie najneskôr do 14 kalendárnych dní od konania valného zhromaždenia elektronickou formou.

6)        Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica členov Asociácie s hlasovacím právom. Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, zvolá prezídium Asociácie náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom rokovania. Náhradné valné zhromaždenie sa začne hodinu po termíne začiatku pôvodne zvolaného Valného zhromaždenia. Náhradné Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň traja členovia Asociácie s hlasovacím právom.

7)        Uznesenie Valného zhromaždenia Asociácie je platné ak bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, uznesenie náhradného Valného zhromaždenia je platné, ak bolo schválené dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

8)        Valné zhromaždenie môže niektoré uznesenia schváliť elektronicky, to znamená mimo termínu riadne zvolaného zasadnutia (ďalej len elektronické hlasovanie). Iniciovať takéto uznesenie môže Prezídium asociácie samostatne, prípadne na návrh niektorého člena asociácie. Z elektronického hlasovania sú vylúčené rozhodnutia o:

 1. voľbe členov prezídia
 2. prijatí a vylúčení členov asociácie,
 3. zásadné zmeny stanov, najmä také zmeny ktoré menia spôsob riadenia asociácie.
 4. zrušení asociácie

9)        Elektronické hlasovanie prebieha nasledovne. Člen prezídia zašle návrh uznesenia všetkým členom asociácie na všetky e-mailové adresy definované členmi v aktuálnom zozname členov. Členovia hlasujú najneskôr v termíne 5 pracovných dní a to nasledovným spôsobom:

 1. v prípade súhlasu s uznesením uvedú do textu e-mailu „hlasujem za prijatie“ a odpoveď odošlú na všetkých príjemcov,
 2. v prípade nesúhlasu s uznesením uvedú do textu e-mailu „hlasujem proti prijatiu“ a odpoveď odošlú na všetkých príjemcov.

Člen, ktorý v stanovenom termíne neodoslal svoj hlas sa zdržal hlasovania. Uznesenie elektronického hlasovania je platné ak bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou členov.

VI.

Prezídium

1)         Prezídium asociácie je tvorené Prezidentom a Viceprezidentom.

2)        Prezídium je štatutárnym orgánom asociácie.

3)                     Prezídium asociácie je volené Valným zhromaždeným na dobu 2 rokov a to nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Predčasne odvolať ho môže len valné zhromaždenie, pričom odvolanie je platné len v prípade ⅔prítomných hlasov. Funkčné obdobie prezídia po uplynutí 2 ročného funkčného obdobia však nekončí skôr, kým nie je vykonaná voľba nového prezídia.

4)        Prezident a Viceprezident Asociácie majú rovnaké právomoci a konajú spoločne ak nie je v niektorých prípadoch určené inak.

5)         Prezídium Asociácie:

 1. Zvoláva valné zhromaždenie najmenej však jedenkrát za rok a najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka. Pozvánka musí byť zaslaná najmenej 30 kalendárnych dní pred stanoveným termínom zasadnutia valného zhromaždenia a musí obsahovať miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia, označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne zhromaždenie, program rokovania valného zhromaždenia a podklady k rokovaniu.
 2. Pri zostavovaní programu rokovania je prezídium Prezident a Viceprezident Asociácie povinní rešpektovať písomné návrhy členov Asociácie zaslané prezídiu najneskôr 3 pracovné dni pred konaním valného zhromaždenia.
 3. Zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie na podnet minimálne ⅓ členov asociácie, termín mimoriadneho valného zhromaždenia je prezídium povinné zvolať najneskôr v termíne do 30 kalendárnych dní od obdržania písomnej žiadosti členov.
 4. Zastupuje a reprezentuje Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám, riadi chod Asociácie a rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa Asociácie, rokuje spolu s tajomníkom Asociácie o otázkach týkajúcich sa Asociácie, podpisuje dokumenty v mene Asociácie
 5. Zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu Asociácie,
 6. Koná a podpisuje v mene Asociácie
 7. Nakladá s finančnými prostriedkami asociácie v zmysle schváleného plánu činností.
 8. Má dispozičné práva k účtom asociácie, avšak pri akomkoľvek nakladaní s finančnými prostriedkami asociácie sú členovia prezídia povinný predložiť návrh na čerpanie finančných prostriedkov členom asociácie elektronickou formou. Návrh čerpania musí obsahovať presnú sumu a účel čerpania. Členovia vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas s čerpaním najneskôr v priebehu 2 pracovných dní. V prípade ak sa člen v stanovenom termíne nevyjadril považuje sa to za zdržanie sa hlasovania a člen stráca právo namietať voči tomuto návrhu. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov je schválený nadpolovičnou väčšinou odoslaných hlasov.
 9. Udeľuje oprávnenia týkajúce sa prístupu k bankovému účtu a internetbankingu, členovia majú pasívny náhľad na účet,
 10. Udeľuje oprávnenia k prístupu na webové stránky (prístupové heslá)

6)         Prezident asociácie

 1. Je výkonným orgánom asociácie.
 2. Riadi, kontroluje a je zodpovedný za organizačné a technické záležitosti asociácie.
 3. Zabezpečuje vedenie účtovníctva a výkazníctva.
 4. Riadi a kontroluje tajomníka asociácie.
 5. Prednostne realizuje povinnosti prezídia definované v článku VI odstavec 5a až 5c.
 6. Prednostne reprezentuje asociáciu na rokovaniach so štátnymi orgánmi, médiami, inými asociáciami a to aj zahraničnými a tretími osobami.
 7. V rámci zabezpečenia operatívneho riadenia asociácie je prezident oprávnený samostatne nakladať s finančnými prostriedkami asociácie to maximálne do výšky 1.200,- € / kalendárny rok, a to pri splnení podmienky, že všetky výdavky spojené s prevádzkou asociácie budú minimálne raz za mesiac riadne vyúčtované a toto vyúčtovanie bude elektronicky zaslané všetkým členom asociácie. Na tieto výdavky sa nepoužije článok VI bod 5h.

7)        Prezident nie je schopný vykonávať alebo dlhodobo nevykonáva svoje práva a povinnosti ak:

 1. Informuje Viceprezidenta a členov asociácie, že z dôvodu práceneschopnosti či iných závažných dôvodov nie je dočasne schopný vykonávať funkciu prezidenta, v takomto prípade informuje Viceprezidenta a členov asociácie o predpokladanej dobe trvanie tejto neschopnosti.
 2. Nesplnil povinnosti uložené mu v článku VI. odstavec 6e.

7)         Viceprezident asociácie

 1. Zastupuje Prezidenta v jeho právach a povinnostiach ak Prezident nie je schopný vykonávať alebo dlhodobo nevykonávasvoje práva a povinnosti v zmysle článku VI. odstavec 7.
 2. Zastupuje Prezidenta v jeho právach a povinnostiach ak ho k tomu vyzve valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou členov.
 3. Reprezentuje asociáciu po informovaní Prezidenta na rokovaniach so štátnymi orgánmi, médiami, inými asociáciami a to aj zahraničnými a tretími osobami. 

VII.

Riešenie sporov                           

1)        V prípade akýchkoľvek sporov medzi členmi Asociácie alebo členmi a orgánmi Asociácie počas existencie Asociácie, sa dotknuté strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. V prípade ak sa spor medzi členmi Asociácie alebo členmi a orgánmi Asociácie nevyrieši dohodou, je na riešenie týchto sporov oprávnené prezídium Asociácie. V prípade, ak je stranou sporu Prezident alebo Viceprezident Asociácie a taktiež v prípade ak Prezident a Viceprezident nie sú schopný v priebehu 14 dní od doručenia písomnej žiadosti niektorej z dotknutých strán dospieť k zhodnému stanovisku je k riešeniu sporu príslušná valným zhromaždením ustanovená špeciálna trojčlenná komisia. Za každého člena môže byť v tejto komisii iba jeden zástupca.

2)        Prezídium Asociácie alebo špeciálna trojčlenná komisia je povinná zvolať pojednávanie za účasti tých strán, ktorých sa týka spor, najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej žiadosti niektorej z dotknutých strán. Prezídium Asociácie alebo špeciálna trojčlenná komisia je povinná na základe dôkazov predložených spornými stranami spor objektívne rozhodnúť, najneskôr do dvoch mesiacov od zahájenia pojednávania. Hlasovanie je tajné a rozhoduje sa jednoduchou väčšinou hlasov. Rozhodnutie prezídia Asociácie alebo špeciálnej trojčlennej komisie je pre dotknuté strany záväzné. 

VIII.

Zásady hospodárenia

1)        Asociácia hospodári podľa schváleného rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. K dosiahnutiu a naplneniu stanovených cieľov disponuje Asociácia materiálnymi a finančnými prostriedkami, ktoré predstavujú majetok Asociácie.

2)         Majetok Asociácie tvoria najmä:

 1. základné členské vklady,
 2. ročné členské príspevky,
 3. mimoriadne členské príspevky,
 4. jednorazové vklady, dobrovoľné príspevky, dotácie, dary, pokuty,
 5. príjmy z hospodárskej činnosti Asociácie schválené prezídiom Asociácie.

Asociácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. 

3)                     Výdavky Asociácie sú určené na krytie nákladov spojených s činnosťou Asociácie, hlavne na:

 1. prenájom priestorov,
 2. vzdelávacie, propagačné a ďalšie akcie,
 3. distribúciu informačných materiálov,
 4. financovanie ďalších činností súvisiacich s poslaním Asociácie. 

4)                     Členovia Asociácie sú povinní prispievať na činnosť Asociácie a podieľať sa na úhrade nákladov prostredníctvom:

 1. základného členského vkladu,
 2. ročných členských príspevkov,
 3. mimoriadnych členských príspevkov.

5)        Základný členský vklad vo výške 83,33 € za každý mesiac členstva v prvom roku členstva je každý člen povinný zaplatiť, najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí za člena. Dôsledkom nezaplatenia základného členského vkladu v stanovenom termíne je zánik členstva. Pri vstupe nového člena potom nový člen platí alikvotnú časť od vstupu do konca roka.

6)        Výška ročného členského príspevku sa riadi schváleným ročným rozpočtom Asociácie. Výška ročného príspevku činí 1 000€. Ročný členský príspevok je splatný do 30 dní od jeho schválenia Valným zhromaždením, najneskôr však do 31.03. každého kalendárneho roku. Nezaplatenie ročného členského príspevku v stanovenom termíne sa považuje za porušenie povinnosti člena s následkom v zmysle ust. článku III. týchto stanov.

7)        Mimoriadny členský príspevok slúži na finančné krytie mimoriadnych aktivít Asociácie, ktoré neboli schválené v rozpočte na príslušný rok, ale boli schválené dodatočne valným zhromaždením na návrh prezídia Asociácie.

IX.

Sankcie

1)        V prípade, ak si niektorý z členov Asociácie neplní svoje povinnosti, porušuje stanovy alebo iné vnútorné predpisy Asociácie, porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo koná v rozpore s dobrými mravmi, môže mu byť uložená sankcia vo forme:

 1. napomenutia,
 2. pokuty,
 3. vylúčenia.

2)        Prezídium Asociácie je oprávnený udeliť napomenutie a pokutu až do výšky 960 €. Potrestaný člen má právo odvolať sa voči rozhodnutiu prezidenta Asociácie o uložení sankcie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení sankcie. O odvolaní rozhoduje valné zhromaždenie. V prípade, ak napomenutie alebo pokuta potrestanému členovi neboli účinné a potrestaný člen naďalej pokračuje v konaní vyššie uvedeného, je možné pristúpiť k vylúčeniu tohto člena. K vylúčeniu člena možno pristúpiť aj v prípade, ak je viac ako šesť mesiacov v omeškaní so splatením ročného členského príspevku a k jeho zaplateniu bol dodatočne vyzvaný aspoň 15 dní pred uplynutím šesťmesačnej lehoty. K zániku členstva vylúčením dochádza dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení.

X.

Zánik Asociácie

1)        Asociácia zaniká dobrovoľným zrušením a následným výmazom z registra záujmových združení právnických osôb alebo zlúčením s iným združením, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie. Pri zrušení Asociácie sa následne vykoná likvidácia. K likvidácii Asociácie sa pristúpi na základe všeobecne platných právnych predpisov. O spôsobe likvidácie, ako i o osobe likvidátora, vysporiadania majetku a ďalších dôležitých skutočnostiach rozhoduje valné zhromaždenie. Majetok, ktorý na základe vysporiadania má pripadnúť súčasným členom, bude rozdelený v pomere vložených členských vkladov do Asociácie, a to z celkového vloženého základného, riadneho a mimoriadneho členského príspevku upraveného podľa doby trvania členstva príslušného člena.

XI.

Záverečné ustanovenia 

1)        Tieto stanovy sú neoddeliteľnou súčasťou zakladateľskej zmluvy. Každý člen Asociácie obdrží jedno vyhotovenie týchto stanov.

2)        Stanovy nadobúdajú platnosť dňom podpisu zakladajúcimi členmi Asociácie a účinnosť dňom registrácie Asociácie.

3)        Práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v Asociácii nadobúdajú zakladajúci členovia dňom registrácie Asociácie

Bratislava, 12.6.2018

  

Zoznam členov a kontaktné údaje pre elektronické hlasovanie:

 

ALEKTUM, S.R.O.

Zastupuje:      JUDr. Róbert Paulovič

e-mail:robert.paulovic@alektumgroup.com

 

Creditreform, s.r.o.  (vo výpovedi)

Zastupuje:      Miloslava Osvaldova, Cyril Mores

e-mail:              m.osvaldova@crefoport.cz; c.mores@creditreform.cz

 

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Zastupuje:       Michal Šoltes, Managing Director

e-mail:              Michal.Soltes@eos-ksi.sk

 

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. 

Zastupuje:      Jan Vesely, Sales and servicing director

e-mail:              Jan.Vesely@cz.kruk.eu

 

LogiCall Slovensko, s.r.o.

Zastupuje:      Ing. Ivan Kocmánek, konateľ

e-mail:              ivan.kocmanek@logicall.cz 

 

Intrum Slovakia s.r.o.

Zastupuje:      Martin Musil, Managing Director

e-mail:martin.musil@intrum.sk

 

PROTOURION Slovakia s.r.o.

Zastupuje:      Ing. Daniel Karas, konateľ, Ľubomír Užák, výkonný riaditeľ

e-mail:              karas@protourion.sk; uzak@protourion.sk

 

McGrath & Arthur s.r.o.

Zastupuje:      Mgr. Branislav Juráš, konateľ

e-mail:              juras@mcga.sk

 

BENCONT COLLECTION, a.s.,

Zastupuje:      Pavol Jakubov

e-mail:              jakubov@bencont.sk