Stanovy asins

STANOVY

záujmového združenia právnických osôb s názvom

Asociácia slovenských inkasných spoločností

v zmysle ust. § 20h Občianskeho zákonníka

I

Názov, sídlo a právna forma Asociácie

Združenie má názov „Asociácia slovenských inkasných spoločností“; skrátený názov: ASINS (predtým a ďalej len „Asociácia“) so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava.

Asociácia je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb vykonávajúcich inkaso pohľadávok, založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Asociácia bola založená zakladateľskou zmluvou uzavretou zakladateľmi dňa 02.02.2010 na dobu neurčitú. 

II

Cieľ Asociácie

1)        Cieľom Asociácie je najmä:

 1. zastupovať a chrániť záujmy svojich členov,
 2. vystupovať ako navrhovateľ zmien legislatívy na základe praktických skúseností získaných pri správe pohľadávok a iných činnostiach svojich členov,
 3. podporovať a zvyšovať odbornú a etickú úroveň členov Asociácie,
 4. prehlbovať vplyv svojich členov na ekonomiku Slovenskej republiky,
 5. podporovať rozvoj vedeckej činnosti v oblasti inkasného trhu na Slovensku a v oblastiach pôsobenia svojich členov,
 6. propagovať Asociáciu a jej ciele,
 7. dbať na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa inkasa pohľadávok, správy a vymáhania pohľadávok a v oblastiach pôsobenia svojich členov,
 8. reprezentovať Slovenský inkasný trh a svojich členov na medzinárodnej úrovni.

III

Členstvo

1)        Členstvo v Asociácii je riadne alebo pridružené. (ďalej len spolu „člen; členstvo“)

2)        Riadne  členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom členom môže byť inkasná spoločnosť registrovaná na území SR, resp. vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi. Každý riadny člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať vlastnú inkasnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

3)        Pridružené členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom pridruženým členom môže byť ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba registrovaná na území SR, vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi. Každý pridružený člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať seba alebo vlastnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

4)        Práva riadnych členov:

 1. zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach Asociácie ako člen valného zhromaždenia,
 2. rozhodovať spolu s ostatnými členmi o všetkých veciach, ktoré sa týkajú činnosti Asociácie,
 3. predkladať návrhy na zvolenie svojich zástupcov do orgánov Asociácie,
 4. mať neobmedzený prístup ku všetkým službám, informáciám a publikáciám, ktoré bude Asociácia sama poskytovať, sprostredkovať alebo inak zabezpečovať,
 5. podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie,
 6. podávať podnety k prejednaniu vecí na valnom zhromaždení Asociácie,
 7. vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým sú oprávnení podľa týchto stanov,
 8. využívať služby poskytované Asociáciou,
 9. podieľať sa na výsledkoch činnosti Asociácie,
 10. vystúpiť z Asociácie.

5)        Práva pridružených členov:

 1. zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach Asociácie ako pridružený člen valného zhromaždenia,
 2. rozhodovať spolu s ostatnými členmi o všetkých veciach, ktoré sa týkajú postavenia pridružených členov v Asociácii, najmä hlasovať o prijatí, alebo vylúčení pridruženého člena 
 3. mať neobmedzený prístup ku všetkým službám, informáciám a publikáciám, ktoré bude Asociácia sama poskytovať, sprostredkovať alebo inak zabezpečovať,
 4. podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie,
 5. podávať podnety k prejednaniu vecí na valnom zhromaždení Asociácie,
 6. vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým sú oprávnení podľa týchto stanov,
 7. využívať služby poskytované Asociáciou,
 8. podieľať sa na výsledkoch činnosti Asociácie,
 9. vystúpiť z Asociácie.

6)        Povinnosti členov: 

 1. dodržiavať stanovy, Etický kódex členov Asociácie, uznesenia orgánov Asociácie,
 2. konať v súlade so záujmami a v prospech Asociácie,
 3. uhradiť riadne a včas členské príspevky v zmysle týchto stanov,
 4. aktívne sa podieľať na plnení cieľov a úloh Asociácie,
 5. propagovať Asociáciu  v rámci možností internej a externej komunikácie.

7)        Vznik členstva

O prijatí nového člena združenia (riadneho alebo pridruženého) rozhoduje valné zhromaždenie Asociácie. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov Asociácie. Každý riadny člen Asociácie má jeden hlas, okrem prípadu podľa článku III bod 5) písm. b); v tomto prípade má 2 hlasy. Každý pridružený člen Asociácie má, vo veciach o ktorých môže rozhodovať podľa článku III bod 5) písm. b), jeden hlas.

8)        Členské príspevky

 1. Výšku členských príspevkov riadneho člena (okrem prvého členského príspevku) stanovuje valné zhromaždenie Asociácie vždy pre nasledovný hospodársky rok. Výška ročného príspevku predstavuje 2.500 €. Ročný členský príspevok je splatný do 30 dní od jeho schválenia Valným zhromaždením, najneskôr však do 31.03. každého kalendárneho roku. Nezaplatenie ročného členského príspevku v stanovenom termíne sa považuje za porušenie povinnosti člena s následkom v zmysle ust. článku III. týchto stanov. 
 • Výška prvého členského príspevku riadneho člena na aktuálny hospodársky rok je 209,00 € za každý mesiac členstva v aktuálnom roku. Prvý členský príspevok je splatný do 30 dní od vzniku členstva. V prípade existencie členstva k 1.1. daného roku je člen povinný uhradiť členský príspevok za celý rok. Dôsledkom nezaplatenia prvého členského príspevku v stanovenom termíne je zánik členstva.
 • Výšku členských príspevkov pridruženého člena (okrem prvého členského príspevku) stanovuje valné zhromaždenie Asociácie vždy pre nasledovný hospodársky rok. Výška ročného príspevku predstavuje 1.000 €. Ročný členský príspevok je splatný do 30 dní od jeho schválenia Valným zhromaždením, najneskôr však do 31.03. každého kalendárneho roku. Nezaplatenie ročného členského príspevku v stanovenom termíne sa považuje za porušenie povinnosti člena s následkom v zmysle ust. článku III. týchto stanov. 
 • Výška prvého členského príspevku pridruženého člena na aktuálny hospodársky rok je 84,00 € za každý mesiac členstva v aktuálnom roku. Prvý členský príspevok je splatný do 30 dní od vzniku členstva. V prípade existencie členstva k 1.1. daného roku je člen povinný uhradiť členský príspevok za celý rok. Dôsledkom nezaplatenia prvého členského príspevku v stanovenom termíne je zánik členstva.

9)        Zánik členstva

Členstvo v Asociácií zaniká:

 1. zánikom člena bez právneho nástupcu,
 2. vystúpením člena na základe výpovede,
 3. vylúčením člena,
 4. zánikom Asociácie.

Členstvo v Asociácii možno kedykoľvek vypovedať. Platnosť členstva končí šesť mesiacov po doručení písomnej výpovede člena Asociácii. Výpoveď je platná vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca.

10)      Vylúčenie člena z Asociácie

Dôvody pre vylúčenie člena z Asociácie sú:

 1. zneužitie členstva takým správaním, ktoré je v rozpore so záujmami a cieľmi združenia,
 2. porušovanie povinností člena,
 3. omeškanie so zaplatením členského príspevku po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov od dátumu splatnosti.

Pre platnosť rozhodnutia o vylúčení riadneho člena je potrebná ⅔ väčšiny hlasov všetkých riadnych členov Asociácie; v prípade vylúčenia pridruženého člena je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov riadnych členov a pridružených členov, okrem prípadu, ak za vylúčenia pridruženého člena hlasuje 2/3 riadnych členov (na hlasy pridružených členov sa v danom prípade neprihliada) . Vylúčený člen má právo opätovného vstupu do Asociácie najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roku s tým, že o jeho členstve rozhodne valné zhromaždenie a taktiež je potrebná ⅔ väčšina prítomných hlasov riadnych členov.

Aj po ukončení členstva v Asociácii je bývalý člen povinný splniť všetky svoje záväzky voči Asociácii, ktoré prevzal. Ak dôjde k ukončeniu členstva počas hospodárskeho roka, je taký člen povinný uhradiť v plnej výške členské príspevky na celý príslušný kalendárny rok

Člen, ktorého členstvo bolo platne ukončené, nemá nárok na vyrovnávací podiel na majetku Asociácie a nemá právo žiadať akékoľvek majetkové vysporiadanie. 

IV

Orgány, spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

1)        Orgánmi Asociácie sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Prezídium, ktoré tvoria Prezident a Viceprezident Asociácie
 3. Disciplinárna komisia

V

Valné zhromaždenie

1)        Najvyšším orgánom Asociácie je valné zhromaždenie. Každý člen Asociácie je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia.

2)        Člena na valnom zhromaždení zastupuje člen štatutárneho orgánu, alebo osoba poverená štatutárnym orgánom písomným plnomocenstvom. Každý člen sa môže dať zastupovať iným členom Asociácie s rovnakým členským štatútom, a to zásadne na základe písomného plnomocenstva.

3)        Výlučne valné zhromaždenie:

 1. volí a odvoláva Prezidenta, Viceprezidenta Asociácie a členov Disciplinárnej komisie
 2. menuje tajomníka Asociácie, ktorý má na starosti PR agendu a zastupovanie Asociácie, 
 3. rozhoduje o prijatí a vylúčení členov Asociácie na návrh prezídia Asociácie,
 4. rozhoduje o zmene stanov Asociácie,
 5. rozhoduje o dobrovoľnom zrušení Asociácie,
 6. schvaľuje bilancie, rozpočet Asociácie, pravidlá hospodárenia a výročnú správu na návrh prezídia Asociácie,
 7. stanovuje výšky členských príspevkov v zmysle čl. III. stanov,
 8. na návrh prezídia Asociácie schvaľuje koncepciu práce a plán činnosti Asociácie,
 9. na návrh prezídia Asociácie schvaľuje interné smernice, ich zmeny a doplnenia,
 10. na návrh prezídia Asociácie rozhoduje o mimoriadnom členskom príspevku.
 11. rozhoduje o dovolaniach proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie.

Pridružený člen má právo rozhodovať vo veciach podľa písm. c), písm. g) a písm. j) v rozsahu, aký sa to týka postavenia pridružených členov

4)        Valnému zhromaždeniu predsedá Prezident Asociácie, v prípade jeho neprítomnosti Viceprezident Asociácie a v prípade jeho neprítomnosti člen Asociácie zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov valného zhromaždenia. 

5)        Predsedajúci valnému zhromaždeniu zabezpečuje:

 1. spísanie prezenčnej listiny
 2. vyhotovenie zápisnice o priebehu rokovania valného zhromaždenia
 3. distribúciu zápisnice všetkým členom Asociácie najneskôr do 30 kalendárnych dní od konania valného zhromaždenia elektronickou formou. 

6)        Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica riadnych členov Asociácie s hlasovacím právom. Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, zvolá prezídium Asociácie náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom rokovania. Náhradné valné zhromaždenie sa začne hodinu po termíne začiatku pôvodne zvolaného Valného zhromaždenia. Náhradné Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň štyria riadni členovia Asociácie s hlasovacím právom.

7)        Uznesenie Valného zhromaždenia Asociácie je platné, ak bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, uznesenie náhradného Valného zhromaždenia je platné, ak bolo schválené dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Ustanovenie o hlasovaní sa primerane použije na hlasy pridružených členov v prípade hlasovania vo veciach podľa článku V bod 3) ak sa má uznesenie týkať veci v ktorých je pridružený člen oprávnený hlasovať ak tieto stanovy neurčia inak.

8)        Valné zhromaždenie môže niektoré uznesenia schváliť elektronicky, to znamená mimo termínu riadne zvolaného zasadnutia (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Iniciovať takéto uznesenie môže Prezídium Asociácie samostatne, prípadne na návrh niektorého člena Asociácie. Z elektronického hlasovania sú vylúčené rozhodnutia o:

 1. voľbe členov prezídia a členov disciplinárnej komisie
 2. prijatí a vylúčení členov Asociácie,
 3. zásadné zmeny stanov, najmä také zmeny ktoré menia spôsob riadenia Asociácie, 
 4. zrušení Asociácie.

9)        Elektronické hlasovanie prebieha nasledovne. Člen prezídia zašle návrh uznesenia všetkým členom Asociácie na všetky e-mailové adresy definované členmi v aktuálnom zozname členov. Členovia hlasujú najneskôr v termíne 5 pracovných dní, a to nasledovným spôsobom:

 1. v prípade súhlasu s uznesením uvedú do textu e-mailu „hlasujem za prijatie“ a odpoveď odošlú na všetkých príjemcov,
 2. v prípade nesúhlasu s uznesením uvedú do textu e-mailu „hlasujem proti prijatiu“ a odpoveď odošlú na všetkých príjemcov.

Člen, ktorý v stanovenom termíne neodoslal svoj hlas sa zdržal hlasovania. Uznesenie elektronického hlasovania je platné, ak bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou členov.

VI

Prezídium

 1. Prezídium Asociácie je tvorené Prezidentom a Viceprezidentom.
 • Štatutárnym orgánom Asociácie je Prezident. 
 • Prezident a Viceprezident sú volení Valným zhromaždeným na dobu dvoch rokov, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Predčasne môžu byť odvolaní len valným zhromaždením, a to 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov. Funkčné obdobie prezídia po uplynutí 2 ročného funkčného obdobia však nekončí skôr, kým nie je vykonaná voľba nového Prezidenta a Viceprezidenta.       
 • Prezident Asociácie:
 1. Je výkonným orgánom Asociácie,
 2. Riadi, kontroluje a je zodpovedný za organizačné a technické záležitosti Asociácie,
 3. Zabezpečuje vedenie účtovníctva a výkazníctva,
 4. Zvoláva valné zhromaždenie, najmenej však jedenkrát za rok a najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka. Pozvánka musí byť zaslaná najmenej 30 kalendárnych dní pred stanoveným termínom zasadnutia valného zhromaždenia a musí obsahovať miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia, označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne zhromaždenie, program rokovania valného zhromaždenia a podklady k rokovaniu,
 5. Pri zostavovaní programu rokovania je Prezident Asociácie povinný rešpektovať písomné návrhy členov Asociácie zaslané Prezidentovi najneskôr tri pracovné dni pred konaním valného zhromaždenia,
 6. Zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie na podnet minimálne ⅓ členov Asociácie, najneskôr v termíne do 30 kalendárnych dní od prijatia písomnej žiadosti členov,
 7. Zastupuje a reprezentuje Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám, riadi chod Asociácie a rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa Asociácie, podpisuje dokumenty v mene Asociácie,
 8. Zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu Asociácie,
 9. Nakladá s finančnými prostriedkami Asociácie v zmysle schváleného plánu činností,
 10. Má dispozičné práva k účtom Asociácie, avšak pri akomkoľvek nakladaní s finančnými prostriedkami Asociácie sú členovia prezídia povinný predložiť návrh na čerpanie finančných prostriedkov členom Asociácie elektronickou formou. Návrh čerpania musí obsahovať presnú sumu a účel čerpania. Členovia vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas s čerpaním najneskôr v priebehu dvoch pracovných dní. V prípade ak sa člen v stanovenom termíne nevyjadril považuje sa to za zdržanie sa hlasovania a člen stráca právo namietať voči tomuto návrhu. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov je schválený nadpolovičnou väčšinou odoslaných hlasov,
 11. Udeľuje oprávnenia týkajúce sa prístupu k bankovému účtu a internetbankingu, členovia majú pasívny náhľad na účet,
 12. Udeľuje oprávnenia k prístupu na webové stránky (prístupové heslá),
 13. Predkladá disciplinárnej komisii na prešetrenie podnety na porušenie stanov spoločnosti/etického kódexu voči členom Asociácie,
 14. Reprezentuje asociáciu na rokovaniach so štátnymi orgánmi, médiami, inými Asociáciami, a to aj zahraničnými a tretími osobami,
 15. Reprezentuje asociáciu prednostne v medzinárodných združeniach (FENCA), 
 16. V rámci zabezpečenia operatívneho riadenia Asociácie je Prezident oprávnený samostatne nakladať s finančnými prostriedkami Asociácie to maximálne do výšky 3 000,- € / kalendárny rok, a to pri splnení podmienky, že všetky výdavky spojené s prevádzkou Asociácie budú minimálne raz za mesiac riadne vyúčtované a toto vyúčtovanie bude elektronicky zaslané všetkým členom Asociácie. Na tieto výdavky sa nepoužije článok VI bod 5j.
 • Prezident nie je schopný vykonávať alebo dlhodobo nevykonáva svoje práva a povinnosti v prípadoch:
 1. dlhodobej PN – viac ako 1 mesiac
 2. dlhodobého pobytu v zahraničí viac ako 1 mesiac
 3. odovzdanie právomocí Prezidentom Viceprezidentovi na dobu určitú písomným poverením
 4. nesplnenia povinností uložených v článku VI. odstavec 4d
 • Viceprezident Asociácie
 1. Zastupuje Prezidenta v jeho právach a povinnostiach ak Prezident nie je schopný vykonávať alebo dlhodobo nevykonáva  svoje práva a povinnosti v zmysle článku VI. bod 5
 2. Zastupuje a Reprezentuje asociáciu na rokovaniach so štátnymi orgánmi, médiami, inými Asociáciami, 
 3. Zodpovedá sa svoju činnosť valnému zhromaždeniu asociácie
 • Voľba prezídia
 1. Za člena prezídia môže byť zvolená akákoľvek fyzická osoba, ktorá aktívne pôsobí alebo pôsobila v oblasti ktorú reprezentuje Asociácia
 2. Navrhnúť kandidáta do voľby člena prezídia môže ktorýkoľvek riadny člen
 3. Navrhnúť kandidáta do voľby člena prezídia môžu minimálne dvaja pridružený členovia 

VII

Disciplinárna komisia

 1. Kontrolu nad dodržiavaním pravidiel určených Etickým kódexom vykonáva disciplinárna komisia v zmysle stanov Asociácie. Disciplinárna komisia má 3 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie na obdobie 2 rokov a to nadpolovičnou väčšinou hlasov. Člen Disciplinárnej komisie môže byť odvolaný 2/3 väčšinou hlasov. V prípade, ak nie vytvorená Disciplinárna komisia jej kompetencie vykonáva valné zhromaždenie Asociácie, okrem povinností podľa článku VII bod 5), 8), 9) a článku VIII bod 8) a 9), ktoré vykonáva namiesto Valného zhromaždenia Prezídium .
 • V prípade, ak si niektorý z členov Asociácie neplní svoje povinnosti, porušuje stanovy alebo iné vnútorné predpisy Asociácie, porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo koná v rozpore s dobrými mravmi, je prezídium oprávnené podať návrh na začatie disciplinárneho konania.
 • Výkon rozhodnutí disciplinárnej komisie zabezpečuje prezídium Asociácie.
 • Disciplinárna komisia vykonáva kontrolu: 
  • na základe doručeného písomného podnetu alebo sťažnosti, z ktorých vyplýva odôvodnené podozrenie z porušenia povinností člena Asociácie,
  • na základe podnetu ktoréhokoľvek člena Asociácie. 
 • O doručených anonymných podnetoch informuje disciplinárna komisia prezídium a prešetrujú sa iba vtedy, ak disciplinárna komisia vyhodnotí anonymný podnet ako odôvodnené podozrenie z porušenia povinností člena Asociácie. 
 • Za doručený písomný podnet sa považuje listová zásielka doručená na adresu Asociácie, emailová správa doručená na oficiálny e-mail Asociácie, ako aj zápisnica o výpovedi osoby vyhotovená členom Asociácie.
 • Náležitosti písomného podnetu a zápisnice: 
  • meno, priezvisko a bydlisko podávateľa podnetu, resp. obchodný názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko osoby, konajúcej za právnickú osobu ako podávateľa podnetu,
  • predmet podnetu a opis skutočností nasvedčujúcich porušenie pravidiel Asociácia, 
  • určenie člena Asociácie, voči ktorému podanie smeruje obchodným názvom, sídlom a identifikačným číslom,
  • vlastnoručný podpis podávateľa, v prípade zápisnice aj vlastnoručný podpis zapisovateľa. 
 • O došlých podnetoch a o spôsobe ich riešenia vedie Disciplinárna komisia písomnú evidenciu.
 • Podnety proti osobám, ktoré nie sú členmi Asociácie Disciplinárna komisia neprešetruje, podľa závažnosti o ich konaní informuje Prezídium. Disciplinárna komisia môže  po posúdení podať podnet na prešetrenie veci orgánu vykonávajúcemu dozor v oblasti finančných spotrebiteľov. V prípade ak disciplinárna komisia vyhodnotí podnet ako skutok vykazujúci trestnú činnosť, podá trestné oznámenie. 

Článok VIII

Postup šetrenia podnetu

 1. Po vyhodnotení podnetu Disciplinárna komisia podnet odmietne ako zjavne neopodstatnený, alebo v lehote 15 dní vyzve člena Asociácie, voči ktorému podnet smeruje, aby sa v lehote 15 dní písomne vyjadril k označeným porušeniam, prípadne predložil prezídiu listiny preukazujúce jeho tvrdenia. Člen Asociácie je povinný podať pravdivé a úplné vyjadrenie bez skresľujúcich a zavádzajúcich informácii. 
 • Lehota na vyjadrenie môže byť v odôvodených prípadoch prezídiom predĺžená na 60 dní.
 • V prípade, ak lehota na vyjadrenie nebude dodržaná, Disciplinárna komisia rozhodne bez vyjadrenia člena Asociácie. 
 • Disciplinárna komisia si na začiatku rokovania zvolí predsedajúceho, ktorý zabezpečí aj vyhotovenie rozhodnutia v zmysle bodu 6. 
 • Disciplinárna komisia po prešetrení všetkých relevantných podkladov, ktoré získa od prezídia Asociácie alebo z vlastnej činnosti, vydá rozhodnutie v lehote nie dlhšej ako 30 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie podľa bodu 1) a 2). 
 • Disciplinárna komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade, ak právomoci Disciplinárnej komisie vykonáva Valné zhromaždenie, člen, alebo členovia, voči ktorým sa vedie konanie nemajú právo sa zúčastniť zasadania Disciplinárnej komisie a ani hlasovať.
 • V prípade, ak disciplinárna komisia po prešetrení podnetu vyhodnotí porušenie pravidiel Asociácie, uloží členovi sankciu v zmysle článku X týchto stanov, alebo odporučí prijatie opatrení na odstránenie nepriaznivého stavu. 
 • Rozhodnutie disciplinárnej komisie obsahuje: označenie Asociácie, podávateľa, člena Asociácie, voči ktorému smeroval podnet, výrok rozhodnutia, odôvodnenie, poučenie, dátum vyhotovenia rozhodnutia a podpisy členov Disciplinárnej komisie.
 • Disciplinárna komisia rozhodnutie doručí na vedomie aj podávateľovi podnetu. 

Článok IX

Opravné prostriedky

 1. Člen Asociácie, ktorému bola uložená sankcia, má právo využiť opravný prostriedok voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie. 
 • Opravný prostriedok je možné podať cestou prezídia v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia Disciplinárnou komisiou.
 • Prezídium po doručení opravného prostriedku postúpi celý spisový materiál, získaný pri šetrení podnetu s vyjadrením k opravnému prostriedku, Valnému zhromaždeniu. 
 • Valné zhromaždenie rozhodne o podanom opravnom prostriedku v lehote nie dlhšej ako 60 dní od jeho doručenia. Rozhodnutie doručí členovi Asociácie, voči ktorému smeroval podnet, prezídiu a podávateľovi podnetu.
 • O odvolaní rozhoduje valné zhromaždenie, pričom musí byť prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Asociácie a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Asociácie. 

Článok X

Sankcie

 1. Za zistené porušenia platných právnych predpisov, Stanov, Etického kódexu a ďalších predpisov Asociácie (ďalej len “porušenie povinností”) je disciplinárna komisia oprávnená nariadiť príslušnému členovi vykonanie opatrení na nápravu stavu, ako aj uložiť mu sankcie. Disciplinárna komisia vychádza vo svojom rozhodovaní z povahy, závažnosti a následkov konania príslušného člena.
 • Pri menej závažnom porušení povinností Disciplinárna komisia môže nariadiť príslušnému členovi vykonať v lehote ňou určenej opatrenie na nápravu stavu, najmä k uvedeniu vecí do pôvodného stavu, aj bez uloženia sankcie. Ak člen nesplní uložené opatrenia v určenej lehote, disciplinárna komisia môže v následnom konaní, začatom z vlastného podnetu, uložiť sankcie.
 • Pri závažnom porušení povinností, alebo pri opakovanom menej závažnom porušení povinností môže disciplinárna komisia príslušnému členovi Asociácie:
  • nariadiť vykonať opatrenia na odstránenie a predchádzanie javov smerujúcich k porušeniu povinnosti v učenej lehote;
  • pozastaviť členstvo v Asociácii na určitý čas;
  • podať návrh na vylúčenie člena Asociácie valnému zhromaždeniu;
  • uložiť poriadkovú pokutu.

Sankcie uvedené v písm. a) a b), a) a c) možno uložiť aj súčasne. 

 • V prípade nevykonania opatrení na nápravu stavu podľa tohto bodu písm. a) v určenej lehote, môže disciplinárna komisia členovi, ktorému boli už uložené sankcie podľa tohto bodu v následnom konaní začatom z vlastného podnetu, uložiť sankciu podľa tohto bodu  písm. b) alebo  písm. c).

Článok XI

Riešenie sporov

1)        V prípade akýchkoľvek sporov medzi členmi Asociácie alebo členmi a orgánmi Asociácie počas existencie Asociácie, sa dotknuté strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak sa spor medzi členmi Asociácie alebo členmi a orgánmi Asociácie nevyrieši dohodou, je na riešenie týchto sporov oprávnené prezídium Asociácie. V prípade, ak je stranou sporu Prezident alebo Viceprezident Asociácie a taktiež v prípade, ak Prezident a/alebo Viceprezident nie sú schopní v priebehu 14 dní od doručenia písomnej žiadosti niektorej z dotknutých strán dospieť k zhodnému stanovisku, je na riešenie sporu príslušná valným zhromaždením ustanovená špeciálna trojčlenná komisia. Za každého člena môže byť v tejto komisii iba jeden zástupca.

2)        Prezídium Asociácie alebo špeciálna trojčlenná komisia je povinná zvolať pojednávanie za účasti tých strán, ktorých sa týka spor, najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej žiadosti niektorej z dotknutých strán. Prezídium Asociácie alebo špeciálna trojčlenná komisia je povinná na základe dôkazov predložených spornými stranami spor objektívne rozhodnúť, najneskôr do dvoch mesiacov od zahájenia pojednávania. Hlasovanie je tajné a rozhoduje sa jednoduchou väčšinou hlasov. Rozhodnutie prezídia Asociácie alebo špeciálnej trojčlennej komisie je pre dotknuté strany záväzné.

Článok XII

Zásady hospodárenia

1)        Asociácia hospodári podľa schváleného rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. K dosiahnutiu a naplneniu stanovených cieľov disponuje Asociácia materiálnymi a finančnými prostriedkami, ktoré predstavujú majetok Asociácie.

2)        Majetok Asociácie tvoria najmä:

 1. základné členské vklady,
 2. ročné členské príspevky,
 3. mimoriadne členské príspevky, 
 4. jednorazové vklady, dobrovoľné príspevky, dotácie, dary, pokuty,
 5. príjmy z hospodárskej činnosti Asociácie schválené prezídiom Asociácie.

3)        Výdavky Asociácie sú určené na krytie nákladov spojených s činnosťou Asociácie, hlavne na:

 1. prenájom priestorov,
 2. vzdelávacie, propagačné a ďalšie akcie,
 3. distribúciu informačných materiálov,
 4. financovanie ďalších činností súvisiacich s poslaním Asociácie.

4)        Členovia Asociácie sú povinní prispievať na činnosť Asociácie a podieľať sa na úhrade nákladov prostredníctvom:

 1. základného členského vkladu,
 2. ročných členských príspevkov,
 3. mimoriadnych členských príspevkov.

6)        Výška ročného členského príspevku sa riadi schváleným ročným rozpočtom Asociácie. 

7)        Mimoriadny členský príspevok slúži na finančné krytie mimoriadnych aktivít Asociácie, ktoré neboli schválené v rozpočte na príslušný rok, ale boli schválené dodatočne valným zhromaždením na návrh prezídia Asociácie.

Článok XIII

Zánik Asociácie

1)        Asociácia zaniká dobrovoľným zrušením a následným výmazom z registra záujmových združení právnických osôb alebo zlúčením s iným združením, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie. Pri zrušení Asociácie sa následne vykoná likvidácia. K likvidácii Asociácie sa pristúpi na základe všeobecne platných právnych predpisov. O spôsobe likvidácie, ako i o osobe likvidátora, vysporiadania majetku a ďalších dôležitých skutočnostiach rozhoduje valné zhromaždenie. Majetok, ktorý na základe vysporiadania má pripadnúť súčasným členom, bude rozdelený v pomere vložených členských vkladov do Asociácie, a to z celkového vloženého základného, riadneho a mimoriadneho členského príspevku upraveného podľa doby trvania členstva príslušného člena. 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

1)        Tieto stanovy sú neoddeliteľnou súčasťou zakladateľskej zmluvy. Každý člen Asociácie nadobudne jedno vyhotovenie týchto stanov.

2)        Stanovy nadobúdajú platnosť dňom podpisu zakladajúcimi členmi Asociácie a účinnosť dňom registrácie Asociácie.

3)        Práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v Asociácii nadobúdajú zakladajúci členovia dňom registrácie Asociácie

Bratislava, 10.12.2019