Podmienky vstupu

Aktualizované: 17.11.2011
 • Inkasná spoločnosť musí byť podnikateľský subjekt s predmetom podnikania podľa príslušného ustanovenia živnostenského zákona, registrovaná na území SR.
 • Inkasná spoločnosť musí mať predchádzajúcu preukázateľnú činnosť v období minimálne 12 mesiacov (doloží výpisom z Obchodného registra).
 • Štatutárny orgán inkasnej spoločnosti / riaditeľ / a spoločnosť musí riadne spĺňať nasledujúce podmienky:
  • nemá zápis v registri trestov (doloží výpisom z registra trestov)
  • nemá dlh voči štátu ani orgánom štátnej správy (doloží čestným prehlásením)
  • nedostal sa do osobného bankrotu (doloží čestným prehlásením)
 • Inkasná spoločnosť musí mať transparentný finančný systém na vedenie všetkých prijatých platieb od dlžníkov, vrátane bankového účtu vyhradeného k účelom inkasa finančných čiastok od dlžníkov, na ktorom nebudú realizované žiadne iné operácie.
 • Inkasná spoločnosť musí mať registrovaný software na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Inkasná spoločnosť musí zverejňovať účtovné závierky za predchádzajúce roky na príslušnom súde a v stanovenom termíne podľa platného právneho poriadku SR.
 • Inkasná spoločnosť musí dodržiavať platné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona na ochranu osobných údajov a ďalších zákonov a predpisov upravujúcich činnosť v tejto oblasti.
 • Inkasná spoločnosť sa zaväzuje vo všetkých činnostiach dodržiavať profesionálny a zodpovedný prístup, vrátane dodržiavania etického kódexu ASINS, stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používať prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi.
 • Inkasná spoločnosť musí riadne zaplatiť vstupný poplatok vo výške 1000 €, (najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí za člena ASINS) a zaväzuje sa pravidelne platiť ročné poplatky súvisiace s členstvom v ASINS.
 • Inkasná spoločnosť musí úspešne absolvovať vstupný pohovor s členmi ASINS a jej zasadaním. O prijatí nového člena združenia rozhoduje Valné zhromaždenie ASINS. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov ASINS, pričom každý člen ASINS má jeden hlas.


Členovia

Alektum Coface CreditExpress Creditreform EOS
Intrum Justitia Kruk Logicall Protourion