Podmienky vstupu

Aktualizované: 17.11.2011
 • Inkasná spoločnosť musí byť podnikateľský subjekt s predmetom podnikania podľa príslušného ustanovenia živnostenského zákona, registrovaná na území SR.
 • Inkasná spoločnosť musí mať predchádzajúcu preukázateľnú činnosť v období minimálne 12 mesiacov (doloží výpisom z Obchodného registra).
 • Štatutárny orgán inkasnej spoločnosti / riaditeľ / a spoločnosť musí riadne spĺňať nasledujúce podmienky:
  • nemá zápis v registri trestov (doloží výpisom z registra trestov)
  • nemá dlh voči štátu ani orgánom štátnej správy (doloží čestným prehlásením)
  • nedostal sa do osobného bankrotu (doloží čestným prehlásením)
 • Inkasná spoločnosť musí mať transparentný finančný systém na vedenie všetkých prijatých platieb od dlžníkov, vrátane bankového účtu vyhradeného k účelom inkasa finančných čiastok od dlžníkov, na ktorom nebudú realizované žiadne iné operácie.
 • Inkasná spoločnosť musí zverejňovať účtovné závierky za predchádzajúce roky na príslušnom súde a v stanovenom termíne podľa platného právneho poriadku SR.
 • Inkasná spoločnosť musí dodržiavať platné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona na ochranu osobných údajov a ďalších zákonov a predpisov upravujúcich činnosť v tejto oblasti.
 • Inkasná spoločnosť sa zaväzuje vo všetkých činnostiach dodržiavať profesionálny a zodpovedný prístup, vrátane dodržiavania etického kódexu asins, stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používať prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi.
 • Inkasná spoločnosť musí riadne zaplatiť alikvótnu časť ročného poplatku, ročný poplatok riadneho člena je vo výške 2 500€ (najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí za člena asins) a zaväzuje sa pravidelne platiť ročné poplatky súvisiace s členstvom v ASINS.
 • Inkasná spoločnosť musí úspešne absolvovať vstupný pohovor s členmi ASINS a jej zasadaním. O prijatí nového člena združenia rozhoduje Valné zhromaždenie asins. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov asins, pričom každý člen asins má jeden hlas.