ETICKÉ INKASO

Férová legislatíva

EÚ iniciatívy

EXPERTNÉ SKUPINY

O Členstve

Členovia ASINS sa zaväzujú vo všetkých činnostiach dodržiavať profesionálny a zodpovedný prístup, vrátane dodržiavania Etického kódexu a Stanov ASINS, pri výkone svojej činnosti používať prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi.

Členstvo v Asociácii je riadne alebo pridružené. Je zásadne dobrovoľné.
O prijatí nového člena združenia (riadneho alebo pridruženého) rozhoduje valné zhromaždenie Asociácie.

Riadne  členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom členom môže byť inkasná spoločnosť registrovaná na území SR, resp. vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi. Každý riadny člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať vlastnú inkasnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

Pridružené členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom pridruženým členom môže byť ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba registrovaná na území SR, vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi. Každý pridružený člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať seba alebo vlastnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

Záujemci o členstvo musia splniť podmienky vstupu.

  • Inkasná spoločnosť/Záujemca musí úspešne absolvovať vstupný pohovor s členmi ASINS. O prijatí nového člena združenia rozhoduje Valné zhromaždenie. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov ASINS, pričom každý člen má jeden hlas.
  • Zároveň musia byť splnené podmienky týkajúce sa predmetu, miesta a doby trvania podnikania, bezúhonnosti štatutárnych orgánov, dodržiavania platnej legislatívy SR a úhrady členského poplatku.

z úst našich členov

Intrum ako európsky líder v oblasti manažmentu pohľadávok a kreditných služieb chce v každej krajine, kde pôsobí, aktívne podporovať zlepšenie obrazu inkasa pohľadávok. Na Slovensku sa jednoznačne takouto platformou stala ASINS. Hodnoty, ktoré podporuje a zdieľa asociácia sú tie isté ako ich vníma naša spoločnosť. ASINS je pre nás skvelým miestom na zdieľanie informácií, znalostí a podporu pri našich lokálnych aktivitách.
Martin MusilIntrum Slovakia
BENCONT vníma ASINS ako profesné združenie, ktoré prispieva k formovaniu inkasného trhu a je platformou na spoločné aktivity inkasného trhu. Preto sa BENCONT rozhodol byť súčasťou tejto platformy a prispievať k férovejšiemu nastaveniu pravidiel inkasného trhu.
Pavol JakubovBENCONT
Združovanie dražobníkov považujeme za veľmi dôležité a potrebné už niekoľko rokov vzhľadom na dlhodobý trend oslabovania vymožiteľnosti práva a zvyšovania ochrany dlžníkov a spotrebiteľov osobitne. Sme radi, že ASINS umožnila vznik takejto platformy. Vnímame to o to pozitívnejšie, že dražobníci si nemusia zakladať osobitný subjekt, ale že vieme spojiť naše sily v rámci už etablovaného a rešpektovaného subjektu, akým ASINS je. Som presvedčený, že ako člen budeme pre asociáciu prínosom. Budeme sa radi podieľať na všetkých aktivitách, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom prispieť k vymožiteľnosti práva na Slovensku. Ponúkame nie len naše skúsenosti, ale aj naše nadšenie.
Štefan ÁghDražby a reality PAMAŠA
Na Slovensku je veľa dražobných spoločností. 10 spoločností, medzi ktoré patríme aj my, pokrýva väčšiu časť trhu. V minulosti sa nepodaril založiť Cech dražobných spoločností, preto som rád, že tu máme takúto možnosť spolupracovať v rámci ASINSu. S už existujúcimi členmi v sekcii Dražby máme veľmi dobrú spoluprácu, verím, že v nej budeme vedieť aj takto pokračovať, aby sme vniesli do dražobného života viac čestnosti a zodpovednosti. Je potrebné, aby sa sprísnili podmienky pre vstup do dražobného odvetvia, aby sme dokázali skutočne udržať dobré meno dražobníctva na Slovensku.
Jaroslav DzurikProfesionálna dražobná spoločnosť

Združujeme profesionálne spoločnosti. Eticky tvarujeme odvetvie správy pohľadávok. Zastupujeme veriteľov pri tvorbe legislatívy.

Zoznámte sa s ASINS

Členovia ASINS pokrývajú viac ako 90% slovenského trhu inkasných spoločností a viac ako 90% trhu dražobných spoločností.

Takto sa ASINS stáva relevantným orgánom v slovenskom hospodárstve. Vedieme aktívny dialóg s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií aj s Ministerstvom spravodlivosti, spolupracujeme so Slovenskou bankovou asociáciou a Republikovou úniou zamestnávateľov. Poskytujeme podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výsledky svojich analýz a činností prezentujeme na odborných fórach a konferenciách na lokálnej aj medzinárodnej úrovni.

Aktuálne z dielne našich expertných skupín

Inštitút oddlženia

Pripravujeme podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby sa preskúmala ústavnosť inštitútu oddlženia. Podľa expertných analýz Ústavného práva sú niektoré ustanovenia o oddlžení v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

Dlhové poradne

Prisľúbili sme odbornú podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny pri projekte dlhových poradní. Cieľom je nájsť adekvátne riešenie, ako dokáže klient splatiť svoje záväzky a poskytnúť odborné stanoviská a postupy v prípade, keď je klient kontaktovaný dražobnou, či inkasnou spoločnosťou.

Finančná legislatíva

Vedieme aktívne diskusie s Ministerstvom Financií SR na témy: zákonného definovania sekundárneho trhu pohľadávok; daňové odpisy pohľadávok; účtovné postupy pri postupovaní pohľadávok. V tejto oblasti intenzívne spolupracujeme s poradenskou spoločnosťou Ernst&Young.

Aktuálne z dielne našich expertných skupín

e-trend

Inštitút oddlženia

Pripravujeme podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby sa preskúmala ústavnosť inštitútu oddlženia. Podľa expertných analýz Ústavného práva sú niektoré ustanovenia o oddlžení v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

asins oddlzenie

Dlhové poradne

Prisľúbili sme odbornú podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny pri projekte dlhových poradní. Cieľom je nájsť adekvátne riešenie, ako dokáže klient splatiť svoje záväzky a poskytnúť odborné stanoviská a postupy v prípade, keď je klient kontaktovaný dražobnou, či inkasnou spoločnosťou.

exekúcie

Finančná legislatíva

Vedieme aktívne diskusie s Ministerstvom Financií SR na témy: zákonného definovania sekundárneho trhu pohľadávok; daňové odpisy pohľadávok; účtovné postupy pri postupovaní pohľadávok. V tejto oblasti intenzívne spolupracujeme s poradenskou spoločnosťou Ernst&Young.

0
rokov pôsobenia
0
aktívnych členov
0
podporujeme tisícky veriteľov
0
kooperujúcich organizácií

Vymáhanie a správa pohľadávok je ešte stále vnímaná ako niečo negatívne. Jedná sa však o oblasť ekonomiky, ktorá je kľúčovou pre jej stabilitu a udržateľný rast. Bez toho, aby podniky, či ľudia dostali včas zaplatené za svoje tovary a služby, nie je možné, aby akákoľvek krajina prosperovala. Cieľom ASINS je práve ukázať, že táto služba na Slovensku môže byť vykonávaná tak, že bude prínosom pre veriteľov a zároveň pomôže nájsť riešenia pre neplatiacich zákazníkov. ASINS chce byť platformou, kde sa združujú spoločnosti, pre ktoré je etika a férový prístup na prvom mieste. Zároveň chce byť aktívnym zástupcom inkasného trhu a iniciovať pozitívne zmeny v legislatívnom prostredí.

Martin Musil, Prezident ASINS

Zoznámte sa s ASINS

ZDRUŽUJEME PROFESIONÁLNE SPOLOČNOSTI. ETICKY TVARUJEME ODVETVIE SPRÁVY POHĽADÁVOK. ZASTUPUJEME VERITEĽOV PRI TVORBE LEGISLATÍVY.

Členovia ASINS pokrývajú viac ako 90% slovenského trhu inkasných spoločností a viac ako 90% trhu dražobných spoločností. Takto sa ASINS stáva relevantným orgánom v slovenskom hospodárstve. Vedieme aktívny dialóg s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií aj s Ministerstvom spravodlivosti, spolupracujeme so Slovenskou bankovou asociáciou a Republikovou úniou zamestnávateľov. Poskytujeme podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výsledky svojich analýz a činností prezentujeme na odborných fórach a konferenciách na lokálnej aj medzinárodnej úrovni.

Zoznámte sa s ASINS

Združujeme profesionálne spoločnosti. Eticky tvarujeme odvetvie správy pohľadávok. Zastupujeme veriteľov pri tvorbe legislatívy.

Členovia ASINS pokrývajú viac ako 90% slovenského trhu inkasných spoločností a viac ako 90% trhu dražobných spoločností. Takto sa ASINS stáva relevantným orgánom v slovenskom hospodárstve. Vedieme aktívny dialóg s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií aj s Ministerstvom spravodlivosti, spolupracujeme so Slovenskou bankovou asociáciou a Republikovou úniou zamestnávateľov. Poskytujeme podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výsledky svojich analýz a činností prezentujeme na odborných fórach a konferenciách na lokálnej aj medzinárodnej úrovni.

Vízia a ciele

Byť relevantným subjektom, ktorý definuje etické štandardy hráčom na inkasnom a dražobnom trhu. Byť rešpektovaným partnerom pri tvorbe férovej a účinnej legislatívy.

Aktivity/ expertné skupiny

Reprezentujeme záujmy veriteľov, ale aj dlžníkov, s cieľom nastaviť etické štandardy vymáhania a definovania účinnejšej a férovej legislatívy pre všetky zúčastnené strany.

Kooperácia

Spolupracujeme s relevantnými a kontrolnými subjektami v oblasti legislatívy a finančného trhu na Slovensku.

Členstvo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Stanovy a orgány

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Právny rámec

Cieľom je zakotvenie tzv. inkasného zákona, ktorý by jasne reguloval oblasť vymáhania nesplatených pohľadávok. Novelizácia finančných zákonov pokrývajúcich oblasť pohľadávok.

Vymáhanie a správa pohľadávok je ešte stále vnímaná ako niečo negatívne. Jedná sa však o oblasť ekonomiky, ktorá je kľúčovou pre jej stabilitu a udržateľný rast. Bez toho, aby podniky, či ľudia dostali včas zaplatené za svoje tovary a služby, nie je možné, aby akákoľvek krajina prosperovala. Cieľom ASINS je práve ukázať, že táto služba na Slovensku môže byť vykonávaná tak, že bude prínosom pre veriteľov a zároveň pomôže nájsť riešenia pre neplatiacich zákazníkov. ASINS chce byť platformou, kde sa združujú spoločnosti, pre ktoré je etika a férový prístup na prvom mieste. Zároveň chce byť aktívnym zástupcom inkasného trhu a iniciovať pozitívne zmeny v legislatívnom prostredí.

Martin Musil, Prezident ASINS

Vymáhanie a správa pohľadávok bola a v podstate stále aj je vnímaná ako niečo negatívne. Jedná sa však o oblasť ekonomiky, ktorá je kľúčovou pre jej stabilitu a udržateľný rast. Bez toho, aby podniky, či ľudia dostali včas zaplatené za svoje tovary a služby, nie je možné, aby akákoľvek krajina prosperovala. Cieľom ASINS je práve ukázať, že táto služba na Slovensku môže byť vykonávaná tak, že bude prínosom pre veriteľov a zároveň pomôže nájsť riešenia pre neplatiacich zákazníkov. ASINS chce byť platformou, kde sa združujú spoločnosti, pre ktoré je etika a férový prístup na prvom mieste. Zároveň chce byť aktívnym zástupcom inkasného trhu a iniciovať pozitívne zmeny v legislatívnom prostredí.

Martin Musil, Prezident ASINS

Užitočné informácie pre vás

Tlačová správa, Bratislava 20. október 2021 Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) má vážne výhrady k návrhu nariadenia vlády…
Celý článok
Tlačová správa, Bratislava 29. september 2021 Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) uskutočnila analýzu oddlžených osôb na Slovensku…
Celý článok
Katarína Runnová (06.09.2021), Zdroj foto: HN/Peter Mayer Osobný bankrot nemá byť príjemný. Dlžník si ho musí zaslúžiť,…
Celý článok

z úst našich členov


Intrum ako európsky líder v oblasti manažmentu pohľadávok a kreditných služieb chce v každej krajine, kde pôsobí, aktívne podporovať zlepšenie obrazu inkasa pohľadávok. Na Slovensku sa jednoznačne takouto platformou stala ASINS. Hodnoty, ktoré podporuje a zdieľa asociácia sú tie isté ako ich vníma naša spoločnosť. ASINS je pre nás skvelým miestom na zdieľanie informácií, znalostí a podporu pri našich lokálnych aktivitách.
Martin MusilIntrum Slovakia
BENCONT vníma ASINS ako profesné združenie, ktoré prispieva k formovaniu inkasného trhu a je platformou na spoločné aktivity inkasného trhu. Preto sa BENCONT rozhodol byť súčasťou tejto platformy a prispievať k férovejšiemu nastaveniu pravidiel inkasného trhu.
Pavol JakubovBENCONT