etrend.sk: „Dary“ vlády nepomohli. Problém s vymožením pohľadávok sa prehlbuje

Nespokojnosť, dynamika a veľa zmien. Aj to vlani zažila svetová ekonomika. 

05.02.2020, 09:53 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Vývoj priniesol viaceré úskalia: Spojené kráľovstvo odhlasovalo brexit, USA sa dostali do obchodného sporu s Čínou a Európskou úniou, následne EÚ predĺžila sankcie proti Rusku o ďalší rok. S narastajúcimi problémami rástli aj omeškania v splácaní faktúr a zvýšil sa počet insolvencií. Naša krajina nie je podľa odborníkov výnimkou. V legislatíve ani na poistnom trhu. 

Hlási sa nárast insolvencií 
Rok 2019 sa na Slovensku začal pozitívne, medziročný rast sa odhadoval na tri až štyri percentá. Nič nenasvedčovalo možnému spomaleniu ekonomiky a prípadnému ohrozeniu niektorých sektorov. 

Podľa regionálneho manažéra firmy Coface Slovensko Juraja Jančiho môže nárast insolvencií za vlaňajšok dosiahnuť okolo päť percent. „Prepad objednávok sme v poslednom kvartáli zaznamenali najmä v subdodávkach do automobilového priemyslu, strojárstva a stavebníctva,“ uvádza pre TREND. 

Nárast počtu i objemu hlásených nezaplatených pohľadávok po lehote splatnosti registrovali od polovice roka aj v spoločnosti Euler Hermes Slovensko. „Napriek úspešnému vyriešeniu veľkého počtu prípadov nám každý mesiac rástla škodovosť. Na konci minulého roka dosiahla dvojnásobnú úroveň oproti predchádzajúcim obdobiam,“ objasňuje riaditeľ firmy Peter Mucina. 

Zlyhávajú aj veľkí 
Z globálneho pohľadu je alarmujúci enormný rast zlyhaní veľkých firiem s ročným obratom nad 50 mili- ónov eur. „Za prvých deväť mesiacov minulého roka išlo o 249 prípadov s kumulatívnym obratom vyše 145 miliárd eur,“ konkretizuje P. Mucina. Problémy zaznamenali najmä také odvetvia ako maloobchod a sektor služieb. 

Rast druhotnej platobnej neschopnosti sa prejavuje napríklad v Nemecku 
Častým dôvodom úpadku firiem zo spomínaných sektorov je podľa riaditeľa Euler Hermes Slovensko podcenenie či nezvládnutie zmeny správania zákazníkov a nečakaný vývoj trhu. Neraz ide o bývalých lídrov alebo významných hráčov vo svojich odvetviach a ich krach má dosah na celý dodávateľsko-odberateľský reťazec. Vzorovým príkladom je Thomas Cook – insolvencia jednej z najstarších cestovných kancelárií na svete z leta minulého roka. 

Bumerangový efekt môže čoskoro zasiahnuť aj firmy na Slovensku. Rast druhotnej platobnej neschopnosti sa prejavuje napríklad v Nemecku, kde má v automobilovom odvetví problém so splatnosťou pohľadávok mnoho subdodávateľov v druhom a treťom slede. 

U nás je to markantné najmä v sektore stavebníctva. „V tomto segmente je zvykom prenášať kreditné riziko na subdodávateľov. Pokiaľ začne byť generálny investor v sklze, konečný efekt omeškania dopadá na posledných subdodávateľov,“ objasňuje situáciu J. Janči. 

Rizikové sektory 
Za rizikové sektory v tomto roku možno celosvetovo považovať najmä stavebníctvo, odvetvie spracovania železa a obchod s hutníckym či oceliarskym materiálom. Dochádza k omeškaniu platieb a druhotnej platobnej neschopnosti, čo bolestne pociťujú malé firmy a živnostníci. 

Podľa Euler Hermes nemajú dôvod na radosť ani firmy, ktoré pôsobia v automobilovom priemysle. „Po siedmich rokoch rastu v Európe očakávame pokles predaja nových áut, sektor navyše čelí veľkým technologickým výzvam v oblasti zníženia emisií oxidu uhličitého,“ ozrejmuje predpokladaný vývoj P. Mucina. Najmä exportne orientované firmy by preto mali zvážiť opatrenia na zníženie rizík, ktoré by ich mohli ohroziť. 

Slováci sú optimisti 
Väčšinu firiem netrápia len rizikové sektory, ale aj riadne splácanie pohľadávok. Oproti Európskej únii, kde obavy firiem o úhrady faktúr rastú, sú Slováci podľa štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS zatiaľ väčší optimisti. V minulom roku totiž spomalenie ekonomiky zatiaľ výraznejšie nepocítili. 

„Naopak, základné makroekonomické ukazovatele ako nezamestnanosť, inflácia či minimálna mzda sa zlepšovali,“ objasňuje obchodný riaditeľ EOS KSI Slovensko Peter Hetteš. Vo firemnom sektore je podľa neho problém najmä vyššia benevolencia slovenských podnikateľov než tých zahraničných. 

„Mnohí sa boja, že by pre nich prísnejšie obchodné podmienky mohli znamenať stratu obchodného partnera,“ objasňuje P. Hetteš. Lepšej platobnej disciplíne neprospieva ani výrazná ochrana spotrebiteľa, ani horšia vymáhateľnosť práva či nastavenie slovenských zákonov. 

Legislatívne zmeny ovplyvnili trh 
Pred rokom dostali poisťovne na Slovensku od štátu „do daru“ osempercentnú daň z poistenia. To zasiahlo najmä menšie špecializované poisťovne. Tempo rastu trhu s poistením pohľadávok klesalo. Ako konštatuje riaditeľ slovenskej pobočky Credendo – Short-Therm EU Risks úvěrovej pojišťovne Marek Gašparík, vlani prvýkrát zaznamenali pokles objemu vybraného poistného v porovnaní s rokom 2018. 

„Má na to vplyv aj osempercentná daň z poistenia. Paradoxne je to v období, keď sa na trhu objavili signály o hospodárskej recesii, ktorá so sebou prináša zvýšené riziko zhoršenia platobnej disciplíny,“ spresňuje M. Gašparík. 

Zaujímavé je, že noví klienti si chceli poisťovať len najrizikovejších partnerov, pri ktorých predpokladali zvýšenú možnosť neplatenia záväzkov. „Poisťovanie len najrizikovejších transakcií bude pokračovať,“ dodáva M. Gašparík. 

Pri vymožiteľnosti práva krívame 
Slovenská legislatíva sa od Nového roka dočkala ďalších zásadných zmien. Od 1. januára 2020 je možné podať žiadosť o osobný bankrot len vtedy, keď sa proti dlžníkovi vedie exekúcia dlhšie ako rok. Predtým platilo pre záujemcov o osobný bankrot trojročné skúšobné obdobie. 

Zastavujú sa exekúcie spred 1. apríla 2017, pri ktorých sa za posledných osemnásť mesiacov nevymohlo aspoň pätnásť eur. Ukončenie starých exekúcií a miernejšie podmienky osobného bankrotu vymáhanie pohľadávok nezlepšia. Veritelia tvrdia, že to bude naopak. 

Podľa prezidenta Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) Martina Musila problémom na Slovensku nie sú zlé zákony, ale ich uplatňovanie v praxi. „Toto je obrovský legislatívny problém. Myšlienka môže byť dobrá, ale realizácia kríva,“ tvrdí pre TREND. 

Pandorina skrinka sa otvára 
Oceniť možno nedávnu elektronizáciu exekučných konaní, vďaka ktorej sa prípady od apríla 2017 prideľujú exekútorom rovnomerne a náhodne do elektronickej schránky Okresného súdu v Banskej Bystrici. „Nedostatkom je, že exekučný proces pri vymáhaní nenapreduje potrebným tempom, ale sa spomaľuje,“ konštatuje M. Musil. Pandorinu skrinku pripomína aktuálna situácia pri osobných bankrotoch. 

„Vstupuje do nich veľa bežných ľudí, ktorí na to nie sú odkázaní. Často by časom mohli pohľadávky splatiť,“ uzatvára prezident. Negatívne dosahy týchto zmien sa môžu prejaviť pri spomalení ekonomiky. Úrokové sadzby bánk začnú rásť, ľudia budú mať problémy so splácaním a to môže vyvolať doslova lavínový efekt. 

Dlh treba riešiť čo najskôr 
Splatnosť faktúr môže pokrivkávať aj pri spoločnostiach, ktoré sú na tom z pohľadu svojej ekonomiky a ziskovosti nadštandardne dobre. Samotné miliónové obraty firmy v eurách nič neznamenajú. Nič neznamená ani to, že majú v obchodnom registri zapísané vysoké základné imanie. 

„Žiaden z týchto ukazovateľov nehovorí nič o ziskovosti a likvidite firmy, a teda ani o jej schopnosti splácať splatné záväzky,“ uvádza pre TREND advokát Patrik Benčík z kancelárie Benčík & Partners. Spresňuje tiež, prečo je to tak. „Dlžník s obratom niekoľko miliónov eur ročne môže byť v strate a firma s vysokým základným imaním zapísaným v obchodnom registri môže mať v účtovnej závierke záporné vlastné imanie,“ dodáva. 

Na Slovensku veritelia s vymáhaním pohľadávky v súdnom a exekučnom konaní otáľajú dosť často. Nechcú si narušiť vybudované obchodné vzťahy a prísť o obchodných partnerov. Šanca vymôcť pohľadávku podľa P. Benčíka stúpa, ak sa začne riešiť čím skôr, teda pätnásť až tridsať dní po termíne splatnosti. 

„Štatisticky nádej na získanie dlhu klesá, ak sa začne vymáhať až po roku,“ spresňuje advokát. Každý veriteľ by mal sám zhodnotiť, či sa mu oplatí vymáhať dlh mimosúdne alebo podať žalobu. Advokátovi Milanovi Ficekovi z kancelárie Ficek & Ficeková sa pri vymáhaní ako najúčinnejší spôsob osvedčil režim upomínacieho konania. 

Z pohľadu rýchlosti v rámci súdneho konania najlepšie funguje platobný rozkaz. Vydáva sa v skrátenom konaní, pri ktorom sa pojednávanie nenariaďuje a vychádza sa zo žaloby a jej príloh. „Z hľadiska vymáhania pohľadávky treba povedať, že exekúcia v zásade predstavuje jediný spôsob, ako dlžníka nedobrovoľne prinútiť uhradiť dlh,“ uzatvára M. Ficek. 

Dlhový lexikón pojmov 

Faktoring: spôsob financovania krátkodobých obchodných pohľadávok špecializovanou firmou 

Bezregresný faktoring: riziko nezaplatenia pohľadávky preberá na seba faktoringová spoločnosť 

Regresný faktoring: klient ručí faktoringovej spoločnosti za zaplatenie pohľadávky dlžníkom až do výšky poskytnutej zálohovej platby. 

Pohľadávka: nárok veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka 

Insolventnosť: platobná neschopnosť dlžníka splniť všetky záväzky voči veriteľovi v určenom čase 

Upomínacie konanie: proces vymáhania peňažných pohľadávok prebieha len elektronicky cez Okresný súd Banská Bystrica 

Prediktívne metódy: rôzne predpovedné analýzy a algoritmy, ktorými sa analyzuje modelové správanie klientov tak, aby boli uspokojené nároky veriteľov