Etický kódex asins

Etický kódex asins

Aktualizované: 17.11.2011

Cieľom združenia je:

  • zastupovať a chrániť záujmy svojich členov
  • zastupovanie členov združenia vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy a k iným inštitúciám
  • vystupovať ako navrhovateľ zmien legislatívy na základe praktických skúseností získaných pri správe pohľadávok,
  • podporovať a zvyšovať odbornú a etickú úroveň členov združenia
  • prehĺbiť vplyv svojich členov na ekonomiku Slovenskej republiky
  • podporovať rozvoj vedeckej činnosti v oblasti inkasného trhu na Slovensku
  • propagovať združenie a jeho ciele
  • dbať na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa inkasa pohľadávok
  • reprezentovať Slovenský inkasný trh na medzinárodnej úrovni