Každý člen ASINS sa zaväzuje dodržiavať pravidlá určené Etickým kódexom, Stanovami a inými internými právnymi aktami ASINS.

Členovia ASINS rešpektujú osobnostné práva dlžníkov za každých okolností.

Vznik ASINS podnietila snaha inkasných spoločností o spoluprácu s cieľom podporiť a zvyšovať odbornú a etickú úroveň inkasného odvetvia na Slovensku. Zároveň sme chceli poskytnúť našim členom ochranu a zázemie a jednotne presadzovať spoločné záujmy nie len v oblasti legislatívy. V roku 2021 oslavuje ASINS svojich jedenásť rokov pôsobenia. Za tieto roky si dokázala ASINS vybudovať kredibilitu a dôveru ako u štátnych inštitúcií, tak aj u súkromného sektora. Prijali sme Etický kódex. Rozšírili sme sa o sekciu dobrovoľných dražieb. Aktuálne naši členovia pokrývajú na Slovensku viac ako 90% trhu správy pohľadávok a viac ako 90% trhu dobrovoľných dražieb. V roku 2019 sme do ekonomiky dokázali vrátiť 113 mil. EUR. 

Martin Musil, Prezident ASINS

V skratke O Členstve

Členovia ASINS sa zaväzujú vo všetkých činnostiach dodržiavať profesionálny a zodpovedný prístup, vrátane dodržiavania Etického kódexuStanov ASINS, pri výkone svojej činnosti používať prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi.

Členstvo v Asociácii je riadne alebo pridružené. Je zásadne dobrovoľné.
O prijatí nového člena združenia (riadneho alebo pridruženého) rozhoduje Valné zhromaždenie Asociácie.

Riadne  členstvo

Riadne  členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom členom môže byť inkasná spoločnosť registrovaná na území SR, resp. vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi. Každý riadny člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať vlastnú inkasnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

Viac nájdete v našich Stanovách.

Pridružené členstvo

Pridružené členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom pridruženým členom môže byť ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba registrovaná na území SR, vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi. Každý pridružený člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať seba alebo vlastnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

Viac nájdete v našich Stanovách.

podmienky vstupu

Záujemci o členstvo musia splniť podmienky vstupu.

  • Inkasná spoločnosť/Záujemca musí úspešne absolvovať vstupný pohovor s členmi ASINS. O prijatí nového člena združenia rozhoduje Valné zhromaždenie. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov ASINS, pričom každý člen má jeden hlas.
  • Zároveň musia byť splnené podmienky týkajúce sa predmetu, miesta a doby trvania podnikania, bezúhonnosti štatutárnych orgánov, dodržiavania platnej legislatívy SR a úhrady členského poplatku.

Viac nájdete v dokumente Podmienky vstupu.

Zoznam Riadnych Členov

Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany
www.alektumgroup.sk

Zastupuje:
Marek Pristach, Sales Manager
Tel: +421 2 321 996 90
marek.pristach@alektumgroup.com

ALEKTUM, S.R.O.

Alektum Group je švédska rodinná spoločnosť zameraná na vymáhanie pohľadávok založená v roku 1992. Na na slovenský trh sme vstúpili v roku 2009. V súčasnosti pôsobíme v 16 krajinách s viac ako 650 zamestnancami. Našou misiou je pomáhať podnikom z celej Európy dosiahnuť ich plný potenciál a dosiahnuť udržateľný cash-flow. Vďaka našej ponuke služieb a produktov Vám dokážeme poskytovať podporu počas celého finančného procesu. Používame najmodernejšie riešenia, ktoré automatizujú proces vymáhania pohľadávok. Veríme v dlhodobé partnerstvo stojace na pilieroch úzkej spolupráce, riešení na mieru a taktného dialógu s klientmi našich zákazníkov.


Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
www.bencontcollection.sk

Zastupuje:
Ing. Zlatica Minarovjechová
Tel.: +421 2 2090 1233
collection@bencont.sk

BENCONT COLLECTION, a.s.

Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.  bola založená v roku 2014. Od augusta 2016 je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov.
V oblasti odkupovania a manažmentu pohľadávok spolupracuje s najvýznamnejšími bankovými inštitúciami na Slovensku. Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. vyznáva zásady transparentnosti, spoločenskej zodpovednosti, diskrétnosti a osobného prístupu.


Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
www.blackside.sk

Zastupuje:
Mgr. Stanislava Mendelová, predseda predstavenstva
Tel.: +421 2 323 836 00
office@blackside.sk

Blackside, a.s.

Obchodná spoločnosť Blackside, a.s. vznikla 24.06.2015 zápisom do obchodného registra. Hlavným dôvodom jej založenia bolo zistenie, že vzhľadom na vývoj v spoločnosti narastá počet subjektov neschopných splácať svoje záväzky.

Blackside sa primárne venuje odkupovaniu zabezpečených pohľadávok. Súčasťou skupiny Blackside je aj Cash Collectors SK a Bratislavská aukčná dražobná. Blackside vykonáva aj dobrovoľné dražby. Blackside je  držiteľom licencie NBS od roku 2019. Pri svojej činnosti spolupracuje najmä s bankami.


Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
www.dpsfc.sk

Zastupuje:
Juraj Balog, konateľ
Tel.: +421 905 400 447
dpsfc@dpsfc.sk

DPS financial consulting, s.r.o.

DPS financial consulting, s.r.o. má licenciu NBS od 2017. Venuje sa retailu, niektorým nezabezpečeným pohľadávkam, rieši len odkupy pohľadávok, nie mandát. Operuje na slovenskom trhu, čiastočne na českom, v budúcnosti sa chce pokúsiť o európsky trh. Spolupracuje iba s bankovými subjektmi.


Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava
www.eos-ksi.sk

Zastupuje:
Peter Dvornák, General manager
Tel.: +421 2 323 001 11
ba@eos-ksi.sk

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Prinášame našim klientom kompletný servis riadený našim cieľom „For a debt free world, ktorý prináša rýchlosť, ústretovosť a empatiu v riešení záväzkov.

Ako člen skupiny Otto a EOS Group pôsobíme v 26 krajinách a v rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností až v 180 krajinách, kde ponúkame kompletný servis pohľadávok. Vďaka našim win-win riešeniam, zabezpečujeme plynulý cash flow, aby sa naši zákazníci mohli sústrediť na to najdôležitejšie, na svoj biznis.

Spoločnosť EOS KSI Slovensko bola založená už v roku 1997 a od vtedy sa prepracovala k lídrom na trhu vďaka svojim bohatým skúsenostiam so zabezpečenými aj nezabezpečenými pohľadávkami, novým technológiám, profesionalite v komunikácií s našimi B2B a B2C klientami a neustálemu napredovaniu.


Mýtna 48, 811 07 Bratislava
www.intrum.sk

Zastupuje:
Ing. Martin Musil, Výkonný riaditeľ
Tel.: +421 2 32 16 31 85
martin.musil@intrum.sk

Intrum Slovakia s.r.o.

Na základe spojenia Intrum Justitia a Lindorff vznikla spoločnosť Intrum – najväčšia poradenská spoločnosť v oblasti správy pohľadávok. Sme lídri nielen na Slovensku, ale i vo svete. Pôsobíme v 24 krajinách a náš tím tvorí spolu 10 tisíc odborníkov, ktorí pomáhajú viac ako 100 tisíc zákazníkom. Naše skúsenosti čerpáme z viac ako 120-ročnej tradície.
Na Slovensku pôsobíme už od roku 2002. Našim poslaním je pomáhať firmám prosperovať tým, že sa staráme o záväzky ich zákazníkov. Rovnako empaticky pristupujeme aj k nim. Snažíme sa im pomôcť prekonať ich finančné problémy, nájsť riešenia a nastaviť nový finančný plán. Týmto spôsobom prispievame k celkovému ozdraveniu a plynulému fungovaniu ekonomiky.


KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
www.sk.kruk.eu

Zastupuje:
Jan Veselý, Sales and servicing director
Tel.: +420 498 77 4214
Jan.Vesely@cz.kruk.eu

Ing. Jaroslava Palendalová, konateľ spoločnosti
Tel.: +420 498 77 4200
Jaroslava.palendalova@cz.kruk.eu

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. 

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti, založenej v roku 1998 a pôsobiacej na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Nemecku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb, poisťovní a lízingových spoločností. Motto spoločnosti „Pomáhame splatiť dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky orientovanej na zmierne riešenia. Hlavnými prednosťami, ktorými sa spoločnosť KRUK vyznačuje, sú partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splatení dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu dovoliť podľa svojej aktuálnej finančnej situácie. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.sk.kruk.eu.


Partizánska 2, 811 03 Bratislava
www.mcga.sk

Zastupuje:
Mgr. Branislav Juráš, konateľ spoločnosti
Tel.: +421 2 546 418 51
juras@mcga.sk

McGrath & Arthur s.r.o.

Inkasná agentúra McGrath & Arthur s.r.o. je súčasťou obchodnej skupiny McGrath & Arthur® (MCGA), založenej v roku 2005 na Slovensku, ktorá je aktuálne etablovaná už v 9 krajinách sveta (www.mcga.sk). MCGA sa sústreďuje na poskytovanie profesionálnych riešení v oblasti správy a inkasa pohľadávok, komplexných právnych služieb a vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky. Svojim obchodným zameraním tak poskytuje svojim B2B aj B2C klientom vysoko efektívnu synergiu služieb. V oblasti správy a inkasa pohľadávok je McGrath & Arthur s.r.o. pre svojich klientov nielen oceňovaným obchodným partnerom, ale aj garantom dodržiavania platnej legislatívy, pravidiel poctivého obchodného styku a všeobecne rešpektovaných hodnôt spoločnosti.


Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
www.protourion.sk

Zastupuje:
Ing. Daniel KARAS, konateľ
Ľubomír UŽÁK, prokurista
Tel.: +421 2 210 028 81
info@protourion.sk

PROTOURION Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Protourion Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2010. Je rýdzo slovenskou inkasnou agentúrou, so zameraním predovšetkým na trh Slovenska a EÚ. Vlastný realizačný software s možným prístupom k nahliadaniu pre každého klienta je veľkým benefitom pri práci s pohľadávkami. Pri vymáhaní sa snažíme o udržanie vzťahu veriteľa a dĺžnika aj po vymožení pohľadávky. Široké produktové portfólio nám dáva možnosť spolupráce s klientom na rôznych úrovniach od preventívy až po samotnú realizáciu vymáhania. Našim mottom je už od založenia spoločnosti „Staráme sa o Vaše pohľadávky intenzívne“.


Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Prevádzka: Karloveská 34, 840 00 Bratislava 4
Korešpondenčná adresa: R Collectors s.r.o., P.O.BOX 135, 841 04  Bratislava
www.rcollcolectors.sk

Zastupuje:
Mgr. Monika Eiselová
Tel.: +421 2 205 705 00
SMS: +421 903 826 087
E-mail: info@rcollectors.sk

R Collectors s.r.o.

R Collectors je dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť s tímom vysoko profesionálnych zamestnancov, ktorí v oblasti vymáhania pohľadávok disponujú niekoľkoročnými skúsenosťami. Našim klientom poskytujeme kompletný servis, pričom základom nášho podnikania je poskytnutie vysoko odborného know-how s atribútmi lojálnosti a diskrétnosti, bez ohľadu na to, či je klientom spoločnosť, podnikateľ alebo jednotlivec.

Spoločnosť R Collectors s.r.o. veľmi úzko spolupracuje s Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., čo jej umožňuje využívať zázemie jednej z najväčších a najlepších právnych firiem na Slovensku.

SPOLOČNOSŤ R COLLECTORS PONÚKA: Správu pohľadávok; Mimosúdne vymáhanie pohľadávok; Súdne vymáhanie pohľadávok; Stratégiu vymáhania šitú na mieru klienta

Členovia ASINS dodržiavajú zákony, všeobecne záväzné právne predpisy, nariadenia Slovenskej republiky, právne predpisy Európskej únie a iné právne predpisy. Rovnako dodržiavajú aj základné princípy celosvetovej iniciatívy
„Global Compact“ vo všetkých jej oblastiach
– ľudské práva, pracovné normy, životné prostredie, boj proti korupcii.

Pridružená sekcia dražby

Sekcia Dražby sa vytvorila v rámci ASINS v roku 2019 s cieľom vytvorenia efektívne fungujúceho zoskupenia spoločností, ktoré z hľadiska ich trhového podielu budú reprezentovať relevantnú časť trhu dražobníkov najmä v oblasti legislatívy, vzdelávania a zlepšovania služieb. Dražby predstavujú v súčasnosti najefektívnejší a najtransparentnejší spôsob speňažovania majetku a tento inštitút je potrebné naďalej rozvíjať aj smerom k elektronizácii a skvalitneniu celého procesu.

Som veľmi rád, že sa nám, dražobným spoločnostiam, podarilo zjednotiť za účelom efektívneho manažmentu spoločných aktivít pod jednotnou platformou. Veľmi oceňujem rozšírenie sekcie Dražby koncom roka 2020 o ďalších členov. Týmto krokom sa ASINS stal reprezentatívnym zástupcom aj dražobného odvetvia na Slovensku a svoju pozíciu bude aktívne využívať na zlepšovanie a kultivovanie oblasti dražieb. 

Peter Vetrák, predseda sekcie Dražby

Zoznam Pridružených Členov

Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice
www.licitator.sk

Zastupuje:
Mgr. Štefan Ágh, konateľ
Tel: +421 915 360 193
office@licitator.sk

Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.

Spoločnosť Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. bola založená v roku 2007 s cieľom rozvoja dražobnej činnosti začatej v roku 2003. Vďaka dlhoročným skúsenostiam spoločnosť poskytuje svoje služby najmä bankám, stavebným sporiteľniam, správcom bytových domov, správcom konkurzných podstát ako aj spoločnostiam zaoberajúcim sa odkupovaním pohľadávok.Spoločnosť poskytuje svoje služby v súvislosti s vymáhaním retailových a korporátnych pohľadávok ako aj speňažovaním prebytočného majetku. Samozrejmosťou je pôsobnosť a znalosť lokálnych pomerov na celom území Slovenskej republiky.


Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
www.drazobnik.sk

Zastupuje:
Ing. Bc. Michal Sedlačko, konateľ
Telefón: +421 55 671 0001
Mobil: +421 911 755 523 (8)
info@drazobnik.sk

Dražobník, s.r.o.

Dražobník, s.r.o. vykonáva dobrovoľné dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov resp. vlastníkov (navrhovateľov dražieb). Spoločnosť je držiteľom certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008. Špecializujú sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu. Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o. je mladá najdynamickejšie sa rozvíjajúca dražobná spoločnosť na Slovensku.


Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
www.dupos.sk

Zastupuje:
Mgr. Veronika Chorváthová, konateľ
Telefón: +421 33 55 32 722
Mobil: +421 908 258 115
dupos@dupos.sk

DUPOS dražobná, spol. s r.o.

Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1999. V marci 2003, po splnení podmienok pre vydanie koncesovanej živnosti, začala poskytovať služby organizovania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. sa v rámci obchodnej skupiny DUPOS špecializuje na výkon záložného práva a komplexný servis realizácie dobrovoľných dražieb.


Masarykova 21, 040 01 Košice
www.profesionalnadrazobna.sk

Zastupuje:
Mgr. Jaroslav Dzurik, konateľ
Tel.: +421 902 320 800
dzurik@profesionalnadrazobna.sk

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. bola založená v roku 2004 ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov ako prostriedok na uplatnenie záložného práva. 
Kolektív profesionálnych a kvalifikovaných zamestnancov Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o. je pripravený riešiť a odpovedať na všetky vaše požiadavky. Naša profesionalita, zodpovednosť a transparentnosť je cestou aj Vašej úspešnosti.


Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
www.u9.sk

Zastupuje:
Mgr. Peter Vetrák, predseda predstavenstva, konateľ
Tel.: +421 2 5949 0111, +421 2 5949 0133
zaujem@u9.sk

U9, a.s. 

Spoločnosť U9, a.s. bola založená v roku 2002 a v oblasti dražieb a predajov nehnuteľností. Je popredným subjektom, ktorému sa počas jeho činnosti podarilo získať pre svojich klientov už takmer 300 000 000 €. Medzi klientov U9 patria najmä banky, stavebné sporiteľne, leasingové a factoringové spoločnosti.

CHCETE VEDIEŤ VIAC ZO SVETA POHĽADÁVOK?

Máte záujem o informácie, či rozhovor? Chcete sa stať členom ASINS?