ČAS.sk: Parlament stopol dlhy staršie ako päť rokov: Ktoré exekúcie zastavia?

Máte dlhy staré niekoľko rokov, ktoré nedokážete splácať? Mnohí Slováci si budúci rok trocha vydýchnu.

Parlament minulý týždeň rozhodol, že exekúcie staršie ako päť rokov sa zastavia. Zastavia však neznamená, že zaniknú, len sa prestanú vymáhať. Čo sa teda zmení?

Exekučná amnestia? Nie, takto sa rozhodnutie parlamentu nedá interpretovať. Parlament rozhodol, že staré exekúcie sa „iba“ zastavia. Ak sa raz zistí, že dlžník má z čoho platiť, tak ten, komu nezaplatil, sa môže opäť prihlásiť o svoj nárok. „Každý si musí byť vedomý svojej zodpovednosti, nikomu sa dlhy nemôžu odpustiť len tak,“ povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Mnohí dlžníci sa topia v chudobe, exekútori nedokážu vymôcť ani 15 eur a súdy sú zapratané troma miliónmi spisov. Riešenie, ktoré ministerstvo spravodlivosti navrhlo a parlament prijal, má napriek tomu mnoho odporcov. „Minimálne tretinu exekúcií, ktoré chce parlament zastaviť, predstavujú dlžníci štátu, ktorí zväčša nezaplatili ani istinu. Na ich dlhy a odmenu exekútorom sa tak poskladajú všetci občania,“ reaguje Miriam Bednárová z Asociácie slovenských inkasných spoločností.

graf
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Čo je stará exekúcia

● exekúcia začatá pred 1. 4. 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. 3. 2017

Kedy sa zastaví

● keď od poverenia exekútora uplynulo 5 rokov

● keď dlžník nezanechal ani majetok nepatrnej hodnoty, či keď ten, komu dlhuje (veriteľ), zanikol bez právneho nástupcu

● keď veriteľ navrhol zastavenie alebo

● keď dôvod zastavenia vyplýva zo zákona o konkurze a reštrukturalizáci

Kedy sa nezastaví

Napríklad

● keď sa vymáha výživné

● keď sa vymáha nepeňažná povinnosť (napr. odstránenie plota)

● keď v posledných 18 mesiacoch vyniesla aspoň 15 €

Trovy sa zrušia

Zuzana Drobová, hovorkyňa ministerstva spravodlivosti

Po zastavení exekúcie sa zrušia exekučné a súdne trovy. Pohľadávka veriteľa, teda ani záväzok dlžníka však nezaniká. Dlh bez trov si veriteľ môže začať nárokovať na novo v prípade, že dlžník bude mať opäť z čoho platiť.

Dlžníkom nedajú vedieť

● Ak sa stará exekúcia zastaví, dlžník sa nemusí o tom dozvedieť. Zo zákona vyplýva, že exekútor o tom upovedomí iba druhú stranu – veriteľa. „Dlžník bude môcť vyhľadať v centrálnom registri exekúcií, či bola jeho exekúcia zastavená,“ reaguje ministerstvo spravodlivosti.

Nahráva to špekulantom

Miroslav Paller, prezident Slovenskej komory exekútorov

Komora exekútorov pripúšťa, že nová norma môže pomôcť odbremeniť súdy. Naďalej však zastáva názor, že nepomôže tým dlžníkom, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky, a môže povzbudiť špekulantov, aby sa svojim povinnostiam vyhli.

Pätinu vymôžeme po rokoch

Miriam Bednárová, Asociácia slovenských inkasných spoločností

Každá piata exekúcia je vymožená až po piatich rokoch. Pri splatení pohľadávky po dlhšej dobe ide najmä o prípady, keď sa dlžník musí niekde zamestnať ofi ciálne a po nástupe do zamestnania exekútor pohľadávku od neho vymôže.